Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30511

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 — 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ööö) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji işleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Kurulu gücü azami bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”

“e) Bakanlığın görüşü alınarak Kurulun belirleyeceği limitler ile usul ve esaslar çerçevesinde elektrik depolama ve talep tarafı katılımı kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetleri.

f) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde ve 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan “YEGM” ibareleri “Enerji İşleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında, 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde, 20 nci maddesinin onbirinci fıkrasında ve 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “YEGM’e” ibareleri “Enerji işleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, 16 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde, 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde, 24 üncü maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkralarında ve Geçici 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” ibareleri “Enerji İşleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde ve Geçici 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci, dokuzuncu ve onbirinci fıkralarında ve 24 üncü maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan ‘‘Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün” ibareleri “Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden” ibaresi “Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (n) bendinde, 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “TETAŞ” ibareleri “EÜAŞ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sekizinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 26 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası çerçevesinde yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında enerji temin etme,”

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 26 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası çerçevesinde yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında enerji temin etmek,”

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
02.11.2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 28.01.2014 28896
2. 26.12.2014 29217
3. 04.02.2015 29257
4. 23.12.2015 29571
5. 22.10.2016 29865
6. 24.02.2017 29989
7. 09.06.2017 30091
8. 15.12.2017 30271
9. 09.07.2018 30473
Bu Yazıyı Paylaşın