Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30473

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükme,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayının alınması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağına ilişkin hüküm,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemez.

Ön proje onayı

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ve Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016 29865
6- 24/2/2017 29989
7- 9/6/2017 30091
8- 15/12/2017 30271
Bu Yazıyı Paylaşın