Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30068

Başbakanlıktan:

Konu : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı

GENELGE

2017/7

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu mali yönetiminin yapısmı ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemekte olup ülkemizdeki mali yönetim sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede idareler, mezkûr Kanun gereklerini mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek amacı ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanmaya çalışmakta ve kendi görev alanları ile ilgili bilişim sistemleri geliştirmekte ve işletmektedir.

Ancak söz konusu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi sırasında ortaya konulan perspektifin kamu mali yönetiminin bütününü kavramak yerine kurumsal düzeyde kalması; bazı alanlarda mükerrer iş süreçleri oluşmasına, sistemler arasındaki entegrasyonun sınırlanmasına ve kaynak israfına yol açmaktadır. Veri tutarlılığı ve kontrol düzeyleri açısından da riskler içeren bu durum, kamu mali yönetimi ile karar vericilerin ihtiyaç duyduğu veri setinin tam anlamı ile oluşturulmasını da zorlaştırmaktadır.

Bu nedenle Onuncu Kalkınma Planı Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planlarda kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması ve kamu mali yönetiminde kullanılan bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesi amaçlarına yönelik olmak üzere, “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” oluşturulması hedeflenmiştir.

Niteliği gereği oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermesi beklenen bu sistemin, yenilikçi bir anlayışla ve tüm paydaşların ihtiyaçlarım karşılayabilecek ortak bir çalışma alanı olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu durum; mali yönetim sistemimizde planlama, bütçeleme, uygulama, izleme, raporlama, değerlendirme ve denetim döngüsü arasında gerçekleşen süreçlerle ilgili ve sorumlu tüm paydaşların birlikte çalışması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı (2017-20201” bkmvbs.malive.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Politika Belgesi ve Eylem Planındaki eylemlerden birinci derecede sorumlu olmak üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hazine Müsteşarları ile Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlannın katılımlarıyla Proje Yönlendirme Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur.

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Politika Belgesi ve Eylem Planında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma yetkisini haiz olan Kurul, çalışmalarını paydaş idarelerin temsil edildiği “Proje Yürütme Ofisi” ve oluşturulacak çalışma gruplan aracılığı ile gerçekleştirecektir. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri çalışma gruplarına dâhil edilebilecektir.

Kamu mali yönetimimize ilişkin temel birlikte çalışabilirlik standartlarının belirlenmesi, e-Belge, e-Fatura ve e-Tedarik gibi modem uygulamalara geçilmesi suretiyle kaynak tasarrufu sağlamanın yanı sıra karar verme süreçlerini destekleyecek, mali saydamlık ve hesap verebilirliği güçlendirilecek Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’nin hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın