altinoz.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

05 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30909

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Başkanlıkça yapılacak Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınların hazırlanması, incelenmesi, işlenmesi ve basılması ile ilgili usul ve esaslan belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Eser: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan her nevi fikir ve sanat ürününü,

ç) Genel Müdür: Dini Yayınlar Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünü,

e) İşlenme: 5846 sayılı Kanunda tanımlanan işlenme eserini,

f) İşletme: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

g) Kontrol teşkilatı: Başkanlık tarafından ihale edilen işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş komisyonu,

ğ) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

MADDE 4- (1) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Kuruldan bir üye, Genel Müdürlük daire başkanları ve Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdüründen müteşekkil bir Yayın Kurulu oluşturulur.

(2) Başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde Genel Müdür, Yayın Kuruluna başkanlık eder. Yayın Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdür tarafından belirlenecek daire başkanlığınca yürütülür.

Tamamı için tıklayınız.