Devlet Memuru Ücretli Sigorta Hakemliği Yapamaz

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
 
Esas : 2021/15790
Karar : 2021/1765
Tarih : 26.05.2021

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde … olarak görev yapan ve aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının “Devlet memurlarınca ücretli olarak sigorta hakemliği faaliyeti yapılamayacağı hususunun ilgili sigorta hakemlerine duyurulmasına” ilişkin … günlü, E… sayılı genel yazısının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; Devlet memurlarınca ücretli olarak sigorta hakemliği faaliyeti yapılabileceği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararında; Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak görev yapan davacının, sigorta hakemlik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesinde yer verilen ikincil görevlerden olmaması ve söz konusu hususta Devlet memurlarının sigorta hakemliği yapabilmeleri ve sigorta hakem ücreti alabilmelerine dair özel bir kanuni düzenleme bulunmaması nedeniyle, Devlet memurlarının sigorta hakemliği faaliyetinde bulunamayacakları sonucuna varıldığı belirtilerek, istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Devlet memurlarının sigorta hakemliği yapabilmeleri için özel bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığı, hakemlik faaliyetinin 657 sayılı Kanun’un 88. maddesinde sayılmaması nedeniyle hakemliğin memurlara ikinci görev olarak verilmeyeceğinin düşünülmesinin mümkün olmadığı, bu bağlamda Danıştay İkinci Dairesinin 30/06/2020 günlü, E:2020/366 sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından; Devlet memurlarının hakemlik yapıp yapamayacağına ilişkin olarak (Mülga) Devlet Personel Başkanlığından görüş istendiği, anılan kurum tarafından, sigorta hakemlik faaliyetinin 657 sayılı Kanun’un 88. maddesinde yer verilen ikinci görevlerden birisi olmaması ve Devlet memurlarının sigorta hakemliği yapabilmeleri ile sigorta hakem ücreti alabilmelerine dair özel bir kanuni düzenleme bulunmaması sebebiyle, Devlet memurlarının belirli bir ücret karşılığında sigorta hakemliği faaliyetinde bulunamayacaklarının mütalaa edildiği, Sigorta Tahkim Komisyonu davalı idarenin gözetim ve denetimine tabi olduğundan sisteme ilişkin usul ve esasların davalı idare tarafından belirlendiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Davanın görüm ve çözüm yeri Danıştay olduğundan, işin esası hakkında verilmiş olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde …olarak görev yapan ve aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının “Devlet memurlarınca ücretli olarak sigorta hakemliği faaliyeti yapılamayacağı hususunun ilgili sigorta hakemlerine duyurulmasına” ilişkin … günlü, E…. sayılı genel yazısının iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını da çözümleyeceği öngörülmüş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesinin 1-a fıkrasında ise, dilekçeler üzerine yapılan ilk inceleme sonucu görev ve yetki yönünden kanuna aykırılık görülmesi halinde, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği hükmü getirilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dava konusu Hazine ve Maliye Bakanlığının “Devlet memurlarınca ücretli olarak sigorta hakemliği faaliyeti yapılamayacağı hususunun ilgili sigorta hakemlerine duyurulmasına” ilişkin … günlü, E…. sayılı genel yazısı ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem niteliğini taşıdığından, İdare Mahkemesince davanın görev yönünden reddine karar verilerek dosyanın Danıştaya gönderilmesi yerine uyuşmazlığın esası hakkında karar verildiği anlaşılmakla, anılan karara yönelik istinaf başvurusunun, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesince kabul edilerek kararın bu yönden kaldırılması ve dosyanın Danıştaya gönderilmesi gerekirken, söz konusu karara yönelik istinaf başvurusunun esastan incelenmek suretiyle, istinaf başvurusunun kabulü, Mahkeme kararının kaldırılması, davanın reddi yolunda verilen kararda usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 2/a fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı Kanun’un 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 26.05.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın