Bir Kimsenin Doğmadan Önce Nüfusa Tescili Mümkün Değildir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 
Esas : 2021/8503
Karar : 2021/7726
Tarih : 26.10.2021

Dava, doğum tarihinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davacının 02/03/1947 olan doğum tarihinin 02/03/1965 olarak düzeltilmesine karar verilmiş olduğu, hükmün istinaf yoluna gidilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Adalet Bakanlığının 07.09.2021 tarih, 39152028-153.01-502-2020-E. 1470/24393 sayılı yazısı ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dosya içerisindeki mevcut nüfus kaydından, doğum tarihi düzeltilmesi istenen davacı … ‘nın nüfusa 15.6.1959 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde, doğum tarihinin 02.03.1965 olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda olup, bu hususa uyulmaması usul ve kanuna aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı’nın Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. 26.10.2021

Bu Yazıyı Paylaşın