Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevi Vergi Müfettişliğinde Geçmiş Sayılır

 

T.C.
DANIŞTAY
İkinci Dairesi
Esas No : 2017/1856
Karar No : 2017/6901
Tarih : 13.11.2017
ÖZET :
  • İNTİBAK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
  • BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ
  • VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNDE GEÇMİŞ SAYILACAĞI

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Uyuşmazlık; vergi denetmeni iken, vergi dairesi müdürü olarak atanan davacının, vergi dairesi müdürlüğünde geçen hizmet süresinin, sonradan atandığı vergi müfettişliğinde geçmiş kabul edilip edilmeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır.

(…) davacının, vergi dairesi müdürü kadrosunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınarak intibak işlemlerinin yapılması yolundaki talebinin kabulü gerekirken, başvurusunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

İsteğin Özeti : Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 günlü, E:2014/1127, K:2015/443 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi …. Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması isteği hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

KARAR :

Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesi uyarınca, idari kadroda geçen hizmet süreleri de dikkate alınmak suretiyle, intibak işlemlerinin yapılması talebini içeren 16/06/2014 tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 günlü, E:2014/1127, K:2015/443 sayılı kararla; 178 sayılı KHK’da hangi kadroda geçirilen süre/erin vergi müfettişliginde geçmiş sayılacağının açık olarak düzenlendiği, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 1 ve 2. maddeleri ile daha önceden yer değiştirmeye tabi olan vergi müfettişlerinin, grup başkanlıklarının hizmet bölgelerinin değişmesi nedeniyle bir hak kaybına uğramamasının amaçlandığı, her ne kadar mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre vergi dairesi müdürü, müdür ve bunların yardımcıları ile vergi denetmenleri yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel olarak sayılmış ise de, aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca hizmet bölgeleri yönünden vergi dairesi müdürlerinin Ek-1 sayılı cetvele tabi olduğu, vergi denetmenlerinin ise Ek-2 sayılı cetvele tabi olduğu, her iki cetvelde hizmet bölgelerinin vergi müdürleri ile vergi müfettişleri için ayrı ayrı düzenlendiği dolayısıyla, davacının görev yaptığı Edirne ilinin vergi müdürleri için 2. hizmet bölgesi iken, vergi müfettişleri için ise 5. hizmet bölgesi olduğu, bu durumda, vergi müdürlüğünde geçirilen sürelerin vergi müfettişliğinde geçirilmiş sayılamayacağı, bu sebeple, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

16/06/2012 günlü, 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev Yerleri İtibariyla Vergi Müfettişleri Yönetmeliğinin “İntibak” başlıklı Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında; “( 1 ) 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik düzenlemelerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görev/erde bulunanların, her bir Vergi Dairesi Başkanlığında veya bunların yetki alanlarındaki illerde fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, EK-1 sayılı cetvelde yer alan Grup Başkanlıkları esas alınarak intibak ettirilir.” hükmüne yer verilmiş; “İntibak talep edilmemesî’ başlıklı Geçici 2. maddesinde ise; “(1) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca intibak işleminin yapılmasını istemeyen Vergi Müfettişlerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dahil oldukları Grup Başkanlıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde, mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, eski hizmet bölgelerinden sayılır. Ancak bu şekilde başvuranların, söz konusu mülga Yönetmeliğin 2 sayılı cetveline göre 6ncı hizmet bölgesinde geçen zorunlu çalışma süreleri, EK-1 sayılı cetvelde yer alan 5 inci bölgede geçmiş sayılır.

(2) Birinci fıkrada söz konusu mülga Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamının mülga Yönetmelikçe belirlenen eski hizmet bölgelerinden sayılmasını isteyenlerin, EK-1 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dahil oldukları Grup Başkanlıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde, talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

21/05/2008 günlü, 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ” Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel” başlıklı 5. maddesinde; “Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda belirtilmiştir.

a) Vergi dairesi müdürü, müdür ve bunların yardımcıları,

b) Vergi denetmeni.” hükmü düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; vergi denetmeni olarak 7,5 yıl görev yapan davacının, Maliye Bakanlığınca açılan vergi dairesi müdürlüğü sınavını kazanarak Edirne Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, sonrasında, Edirne, Bartın ve Kırşehir illerinde yaklaşık 13,5 yıl boyunca vergi dairesi müdürü olarak görev yaptığı, Kırşehir Defterdarlığında görev yapmakta iken, 646 sayılı KHK ile 178 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 12. maddenin 9. fıkrası uyarınca vergi müfettişi olarak atanarak 09/03/2013 tarihinde görevine başladığı, akabinde, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesi uyarınca, idari kadroda geçen hizmet süreleri de dikkate alınmak suretiyle intibak işlemlerinin yapılması talebini içeren 16/06/2014 tarihli başvurusunun zımnen reddi üzerine temyizen incelenen davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 21/05/2008 günlü, 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik düzenlemelerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunan personele (vergi dairesi müdürü, müdür ve bunların yardımcıları ile vergi denetmenleri), her bir Vergi Dairesi Başkanlığında veya bunların yetki alanlarındaki illerde fiilen çalıştıkları sürelerle ilgili olarak seçimlik hak tanındığı, buna göre, mülga Yönetmeliğe göre atamaya tabi görevde bulunan kişilere fiilen çalıştıkları süreleri, yayeni Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelinde yer alan Grup Başkanlıkları esas alınarak intibak ettirebilmeleri ya da mülga Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamını, eski hizmet bölgelerinden saydırabilmeleri konusunda tercih hakkı tanındığı açıktır.

Bakılan davadaki uyuşmazlık; vergi denetmeni iken, vergi dairesi müdürü olarak atanan davacının, vergi dairesi müdürlüğünde geçen hizmet süresinin, sonradan atandığı vergi müfettişliğinde geçmiş kabul edilip edilmeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır.

Davalı idarece her ne kadar bunun mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de; davacının 13 yılı aşkın süre boyunca vergi dairesi müdürü olarak (yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadroda) görev yaptığı ve Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 1 ve 2. maddelerinde, mülga Yönetmelikte yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personele (vergi dairesi müdürü dahil) atıf yapılarak, bu kişilerin, her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamını, yeni veya eski hizmet bölgelerinden saydırabileceklerinin düzenlendiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının, vergi dairesi müdürü kadrosunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınarak intibak işlemlerinin yapılması yolundaki talebinin kabulü gerekirken, başvurusunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 günlü, E:2014/1127, K:2015/443 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 48,10 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay’da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın