Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30213

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Bakanlıkça yetkilendirilen kurum/kuruluşlarca hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulan kıyı tesisi acil müdahale planı, 30 iş günü içerisinde Bakanlıkta oluşturulan bir komisyon marifetiyle incelenir. İnceleme süresi sonunda komisyon tarafından eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliklerin bildirildiği yazı tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Yetkili kurum/kuruluşlar eksiklikleri verilen süre içerisinde tamamlayarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.”

“(11) Açık denizde icra edilen petrol arama/çıkarma, deniz dibine boru döşeme faaliyetleri için de risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır. Bu faaliyetlere ait risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarının usul ve esasları ile formatı Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek I-C’sinin 2 nci bölümünde yer alan “2.2. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri” başlığı alt başlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün “2.4.2. Rüzgâr Gülü (1 Yıllık verileri verilecektir.)” başlığı “2.4.2. Rüzgâr Gülü (Son 1 yıllık verileri kapsayacak şekilde uzun döneme ait veriler kullanılacaktır.)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/10/2006

26326

Bu Yazıyı Paylaşın