Çeyiz Parası Vergiye Tabidir

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-160[4-2012/10]-176

26/03/2013

Konu

:

Çeyiz parasının veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 14/6/1991 tarihinde evlenen kızınız … ….’a çeyiz parası olarak 400.000 Amerikan doları verdiğiniz belirtilerek söz konusu paranın veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkındaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinin (d) bendinde ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği; 5 inci maddesinde; veraset ve intikal vergisinin mükellefinin, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal iktisap eden şahıs olduğu; 6 ncı maddesinin (a) fıkrasında da; veraset ve intikal vergisinin … diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh olunacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 7 nci maddesinde, veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları; 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında da diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde beyannamenin verileceği hüküm altına alınmış olup 4 üncü maddesinin (c) bendinde; “Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü, drahomaların (Gayrimenkuller hariç);” veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

1 seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, beyannameler veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukuu bulan intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmü şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verileceği açıklanmıştır.

Özelge talep formunda bahsi geçen konu ile ilgili olarak Başkanlığımızda bulunan dosyanın incelenmesinden; kızınız …. ….’a vermiş olduğunuz çeyiz parasının 400.000 Amerikan doları tutarında olduğu ve 30/11/2011 tarihinde düzenlenen yoklama fişinde bağışın 1991 yılında yapıldığı ve bu yılda da İstanbul’da ikamet ettiğinizin tespit edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre; kızınıza verdiğiniz 400.000 Amerikan doları tutarındaki hediye, örf ve adete göre verilmesi mutad bulunan hediye kapsamında değerlendirilemeyeceğinden veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması mümkün değildir. Bu nedenle, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, 1991 yılında İstanbul’da ikametgâhınızın bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

KAYNAK:CORPUS"
FOTOĞRAF:narin
Bu Yazıyı Paylaşın