İkinci Ticari Araç Sahibi Basit Usul Mükellefi Olmaya Devam Edemez

0193
GVK. Özelgeleri
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 26.05.2017
SAYI : 49327596-120.01.01[GVK.ÖZ.2017.9] – 69028
KONU : İkinci ticari araç sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeyeceği hk.
…………………….

İlgi : 08/02/2017 tarih ve 36440 evrak kayıtlı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 07.01.2016 tarihinde … plakalı ikinci bir araç aldığınız, 25.03.2016 tarihinde ise daha önceki … plakalı aracınızı sattığınız, 07.01.2016-25.03.2016 tarihleri arasında adınıza kayıtlı iki araç olması nedeniyle,01.01.2017 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirildiğiniz belirtilerek, mükellefiyetinizin basit usul olarak devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup aynı maddenin dördüncü fıkrasında; “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 47 nci maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları sayılarak, maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde ise “Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, bir araçla ticari faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerin ikinci bir araç alarak iki araçla ticari faaliyette bulunmaları, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali anlamına geleceğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, servis işletmesinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi iken ikinci bir ticari araç almanız ve iki araçla ticari faaliyette bulunmanız halinde gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir. Ancak, takvim yılı içinde iki aracı kullanarak faaliyette bulunduğunuza ve bir gelir elde ettiğinize (kendiniz tarafından veya işçi çalıştırılarak) dair vergi dairesince bir tespitin bulunmaması ve ikinci aracınızı çok kısa bir süre içerisinde satmanız nedeniyle, diğer şartları da topluca taşımanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bu Yazıyı Paylaşın