Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tam Kusurlu Olan Lehine Yoksullluk Nafakasına Hükmedilemez

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/26294
Karar No : 2017/4116
Tarih : 10.04.2017
KAVRAM:
  • EŞİN BİRLİK GÖREVİNİN YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMASI
  • BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TAM KUSURLU OLAN LEHİNE YOKSULLLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, manevi tazminat talebinin reddi ve nafaka miktarları yönünden; davalı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının tüm, davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı kadının evlendikten bir hafta sonra kızının hasta olduğunu ileri sürerek …’ye gittiği, davalı erkeğin kadının eve dönmesi için çaba sarf ettiği ancak davacı kadının bir daha evine dönmeyip …’de yaşamak konusunda davalı erkeğe baskı yaptığı, bu şekilde davacı kadının birlik görevlerini yerine getirmekten kaçındığı anlaşılmaktadır. O halde, gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda, davacı kadının tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdir edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarıda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda ( 1. ) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın