BKK 2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar

24 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29928

Karar Sayısı : 2016/9641

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/12/2016 tarihli ve 122 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9641 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) Bu Karar; 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddeleri uyarınca, maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranlan ile tütün fonu tutarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3– (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarların belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

MADDE 4– (1) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2017 yılına ait bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı (%3,83) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5– (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “600 $/ton” ibaresi “300 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6– (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın