BKK 2016/9150 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar

09 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29826

Karar Sayısı : 2016/9150

Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5/9/2016 tarihli ve 10254 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Ödeme miktarı ve başvurular

MADDE 2- (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2016 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) 2016 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları, 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/12/2016 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Destekten faydalanacaklar ve düzenleme

MADDE 3- (1) Fındık üretimine izin verilen alanlarda yer alan; Hazine ve orman arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler ile 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan 2/B alanları üzerinde fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler de bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlandırılır.

(2) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda belirlenen alanlar ile birinci fıkrada belirtilen alanların dışında kalan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanamaz.

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- (1) 2016 yılına ait alan bazlı gelir desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde

yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki vc idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanunun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari bata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın