Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/29)

04 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29791

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında 2016 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ve 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgenin ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

b) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üretimde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale geldiğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgar, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni halinde yaşayan bir yaban arısı cinsini,

e) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

f) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

h) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

ı) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

i) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre; yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

j) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,

k) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

m) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,

n) Fide üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Geleneksel zeytin bahçesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,

ö) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

p) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,

r) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,

s) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,

ş) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

t) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

u) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ü) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

v) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,

y) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,

z) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,

aa) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,

bb) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,

cc) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,

çç) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan birimi,

dd) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından itibaren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği EK-24’te yer alan belgeyi,

ee) Küçük aile işletmesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

ff) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,

gg) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

ğğ) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

hh) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ıı) Organik Tarım Birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

ii) Organik Tarım Desteği (OTD): Organik tarım desteğini,

jj) Örtüaltı Kayıt Sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üreticilerinin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

kk) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

ll) Örtüaltı tarım arazisi: ÇKS’de ve ÖKS’de kayıtlı arazileri,

mm) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan tarımsal yapıyı,

nn) Patates siğili görülen iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Artvin, Ankara, Bursa, Gümüşhane, Iğdır, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas ve Trabzon illerini,

oo) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile güvenlik kuşağı alanlarını,

öö) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

pp) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

rr) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

ss) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,

şş) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan tarımsal üretimi,

tt) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

uu) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,

üü) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,

vv) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

yy) Tarımsal üretim sözleşmesi: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda çiftçi ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmeyi,

zz) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çiftçiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

aaa) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

bbb) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ccc) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ççç) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

ddd) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

eee) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

fff) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

ggg) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,

ğğğ) Tüzük: 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğü,

hhh) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ııı) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği yerler: Aksaray İli; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez İlçeleri, Ankara İli; Haymana, Şereflikoçhisar İlçeleri, Hatay İli; Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı İlçeleri, Karaman İli; Ayrancı, Merkez İlçeleri, Konya İli; Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Güneysınır, Kulu İlçeleri, Mardin İli; Artuklu, Derik, Kızıltepe, Nusaybin İlçeleri, Niğde İli; Altunhisar, Çiftlik, Merkez İlçelerindeki yerleri,

iii) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

jjj) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

kkk) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

lll) Zeytinyağı: Naturel sızma zeytinyağı, naturel birinci zeytinyağı veya ham zeytinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren naturel zeytinyağlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde sayılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamının geri alınması hakkında karar alır. İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçilerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenen çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları gecikme zammı ile birlikte iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark Ödemesi Desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder. Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrikaları ve çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini kontrol eder.

ğ) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

h) Çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerini, Maliye Bakanlığınca internet üzerinden paylaşılan belge doğrulama web adresinden beyanının olup olmadığı kontrol edildikten sonra alım satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

ı) Mahkemelerce verilen iptale ilişkin ödemeler, İlama Bağlı Borç ödemeleri, geçmiş yıllarda çiftçilere yapılmış haksız ödemelerin tahsili, destekleme programlarından yararlandırmama kararı iptal edilen çiftçilerin geçmiş yıllara ait ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. EK-31’de yer alan İlama Bağlı Destekleme Ödemesi Tablosunu ve ekinde il/ilçe tahkim komisyonu kararını BÜGEM’e gönderir.

i) İlama Bağlı Borç ödemelerinde; destekleme ödemesi ile mahkeme kararında varsa faiz tutarlarının Bakanlık tarafından ödenmesine dair karar alarak EK-31’te yer alan İlama Bağlı Borç Cetveli ekinde il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte mahkeme kararlarını BÜGEM’e gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü

MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4’te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz.

(2) 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilirler.

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(4) EK-4’te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez.

(5) Çiftçiler, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(6) Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre 15 gün önceden çiftçilere ilan edilmesi amacıyla ilgili muhtara tebliğ edilir.

(7) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

(8) Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(9) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları, EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.

(10) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının İl/ilçe müdürlüğünce görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(11) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve sertifikanın kopyasına il/ilçe müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yararlandığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından beş yıl süreyle saklanır.

(12) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse edilerek çiftçilere dağıtılan üretim materyalleri destek miktarı, çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmez. Bu ve benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş fatura ekinde, dağıtım yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste fotokopisi çiftçinin dosyasına eklenerek destekten yararlandırılır. Ancak kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak çiftçilere dağıtılan fide/fidanların kullanıldığı araziler için yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği ödemesi yapılmaz.

(13) Patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında ilave destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin destekleme talep formu (EK-4) ile birlikte EK-6’da yer alan Patates Siğili İlave Destek Talep Formu ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit eder. İlave destek talep formunun ilgili bölümlerini tanzim eder ve arazi bilgilerinin ÇKS’ye kaydedilmesini sağlar.

Mazot ve gübre desteği

MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

(2) 2016 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2016 tarihine kadar yazılı olarak bildirirler.

(3) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır.

(4) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden üretim sırasına göre ilk üretimi yapan çiftçiye ödeme yapılır.

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

MADDE 9 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin EK-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

(3) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

(4) 2016 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılır.

Organik tarım desteklemesi

MADDE 10 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe     göre organik tarım yapılan OTBİS’te 2016 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2016 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, 2016 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(5) OTD ödemesi, 2016 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden fazla üretimlerde birim ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır.

(6) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvurucu çiftçiye aittir.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(8) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(9) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(10) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(11) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB üyeleri tarafından gerektiğinde yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. OTB üyeleri; gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteği

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler İTUD ödemesinden yararlandırılır:

a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup halinde meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları faaliyetleri sonucunda Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2016 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip olanlar,

b) Örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’de kayıtlı olanlar.

(2) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(7) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin, Başvuru Dilekçesini (EK-3), Destekleme Talep Formunu (EK-4), 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında düzenlenen ve 2016 yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenen İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini (EK-7), EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(8) Örtüaltı üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin, Başvuru Dilekçesini       (EK-3), Destekleme Talep Formunu (EK-4), 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında düzenlenen ve 2016 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenen İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini (EK-7) ve Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına Ait Kayıt Sistemi Belgesini (EK-8), EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-7 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2016 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-8’e uygun olarak tanzim edilir.

(10) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte İTUD’a ilişkin ön inceleme başlatılır.

(11) İTUD’de ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. İTUB üyeleri tarafından çiftçinin üretim alanının bulunduğu köy veya mahalleye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler köy/mahalle muhtarının da mutlaka katılımı ile karşılaştırılarak ön inceleme tamamlanır.

(12) İTUD’de ön inceleme; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan haller ile İTUB üyeleri tarafından gerek duyulması halinde inceleme başlatılır.

(13) İTUD’de incelemede; İTUB üyeleri tarafından üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(14) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incelemesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(15) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(16) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanısıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 12 – (1) 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2016 yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de (kullanım şekilleri tohumluk olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri ve sözleşmelerini 02.09.2016 tarihine kadar kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda ilave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanırlar. Üretici örgütü üyesi çiftçiler de, üye oldukları üretici örgütlerine sattıkları ürünler için de sözleşme yapmaları durumunda ilave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanırlar.

(4) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde, 2016 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için %50 ilave destekleme ödemesi yapılır.

(5) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verir.

(6) 2016 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

(7) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir.

(8) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müracaatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

(9) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası birlikte değerlendirilir.

(10) Fark ödemesi desteği ve ilave sözleşmeli üretim desteği için istenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi,

b) İlave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler için tarımsal üretim sözleşmesi,

c) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belgesi.

1) Tohum fatura tarihi, tohumun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.

2) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ……..tarih ve…..no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

3) Ekim tarihi itibarıyla beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer almalıdır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olmalıdır.

5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’ye tanıtılmak üzere, Bakanlık tarafından hazırlanan programa girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için tasiriye faturası;

1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.

2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi üreticiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmamalıdır.

Bombus arısı desteği

MADDE 13 – (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 3/2/2017 tarihine kadar kaydedilir.

d) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Ancak birden fazla serası bulunan üreticinin, her bir serasındaki dekar başına kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

e) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir.

Yem bitkileri desteği

MADDE 14 – (1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla gerçekleştirilen yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce Yem Bitkileri Desteklemesi Tarım Arazisi Beyan Formu (EK-9) ile müracaat eder. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar bu Tebliğde belirtilen destekleme uygulama takvimine (EK-2) göre yapılır. Yonca ve korunga ekilişleri için destekleme süresince her yıl, yapay çayır mera ekilişleri için ise ilk yıl yapılır. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini gösteren takvimde bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

c) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az on dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı on dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

ç) 2013, 2014 ve 2015 yıllarında çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve korunga ekilişi yaparak destekleme ödemesinden faydalanan ve yeni taksitini almayı hak eden yonca ve korunga için en az on dekar ekiliş ve yeni başvuru şartı aranmaz.

d) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca için dört yıl, korunga için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korungada ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yonca ve korunga ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip eden yılda kabul edilir.

e) Yapay çayır-mera için destekleme ödemesi; üretim yapılan dört yıllık sürenin ilk yılında yapılacaktır. Yapay çayır mera tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır. Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi (EK-10) il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

f) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat etmeleri kaydıyla dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Tek yıllık yem bitkilerinden İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edildiğinde ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

g) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

ğ) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalede ise; yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.

h) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir.

ı) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde 2016 yılında ekimi yapılan fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için %50 ilave destekleme ödemesi yapılır.

i) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

j) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında; otlatma amaçlı ekilişler için ise otlatma esnasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol yapılarak ödemeye esas Yem Bitkileri Desteklemesi Kontrol Tutanağı (EK-11) düzenlenir.

k) Çiftçilerden, yapay çayır mera ekilişi için dört yıl boyunca ekimin bozulmayacağına dair Yem Bitkileri Destekleme Taahhütname-2 (EK-12) alınır. Yapay çayır mera tesisleri destekleme süresi boyunca her yıl kontrol edilir. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa Yem Bitkileri Desteklemesine Esas Yapay Çayır Mera Tesisi Kontrol Tutanağı (EK-13) düzenlenir ve üretime devam edilmeyen alanı, parsel/parselleri için ödenen destekleme tutarlarını geri almak için gerekli işlemler yapılır.

l) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

m) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

o) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri başvurusu yapılan yonca, korunga ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı ve/veya parseli tutanağa bağlayarak (EK-11), yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur.

ö) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 15 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak ödenir.

bitkisel-uretim-2016-29-r1(2) ÇKS’de 2016 yılı yazlık ekilişler 2016 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanımı (Yazlık-2016)” bölümüne işlenir. ÇKS’de 2016 yılı güzlük ekilişler ise 2017 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanımı (Güzlük-2017)” bölümüne işlenir.

(3) Aynı parsele yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(4) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(5) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(6) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(7) 2016 üretim yılı için 2015 yılında ekimi yapılan güzlük sertifikalı tohum kullanım desteği başvurularını 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapamayan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde 2016 yılı yaz dönemi sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

(8) Orijinal ve üstü sertifikalı tohumluk kullanılarak üretim yapılan parsellerde %50 ilave destek ödenir. Aynı parsel içerisinde orijinal ve üstü sınıfındaki tohumluk ile sertifikalı sınıfındaki tohumluk kullanılması durumunda, ilave %50 destek sadece orijinal ve üstü sınıftaki tohumluk kullanılan alana verilir.

(9) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu (EK-14); bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk satış faturası 1 Temmuz 2015 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın üzerine ait olduğu sertifika numarası yazılır ve onaylanır.

2) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

4) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla eken “Tohum Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçilerin kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alması gerekmektedir. Söz konusu kayıtların fotokopileri il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tohumluk faturası yerine kabul edilir. Sertifikalı tohum kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve sertifikanın fotokopisi ile tohum üretici belgesini ibraz eder.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği

MADDE 16 – (1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de destekleme konu başlığı altında listelenen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi için yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Kamu tüzel kişileri başvuru yapamaz.

(3) YTK’ler, Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteğinden yararlanmak üzere başvurularını, Destekleme Uygulama Takvimine (EK-2) göre ÇKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru dilekçesi (EK-3),

b) BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge.

(4) YTK tarafından her tür için bir defada belge teslimi yapılır. YTK’ler destek almak istediği türe ait destekleme ödemelerine esas aşağıdaki belgeleri en geç 30/06/2017 tarihine kadar tamamlayarak il/ilçe müdürlüğüne teslim eder:

a) Tohum/fidan sertifikaları fotokopisi,

b) Tohum/fidan sertifikalarına ait üretim beyannamelerinin fotokopisi,

c) Tohum/fidan sertifikalarına ait Tarla/Parsel Kontrol Raporu fotokopisi,

ç) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-15, EK-16) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım belgeleri suretleri ve beyan edilen sertifika suretleri,

d) Tohum/fidan üretim bilgilerini içeren Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-17, EK-18).

(5) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır:

a) YTK’lerin beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerin (EK-15, EK-16, EK-17, EK-18) tohum/fidan sertifikaları, tohum/fidan üretim beyannameleri, tohum/fidan sertifikalarına ait Tarla/Parsel Kontrol Raporu, tohum/fidan alım/satım belgeleri suretleri ile karşılaştırarak kontrol edilir ve ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır. Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-19, EK-20) ve Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-21, EK-22) oluşturulur.

b) YTK’nin destekleme bilgilerini içeren icmallerin hazırlanmasında temel kriter bir kuruluşa (YTK) ait satışı tamamlanan türler için icmal oluşturulmasıdır. Bu nedenle YTK’lerden satışın tamamlandığına dair yazı alınır. İcmaller (İcmal-1) ÇKS vasıtasıyla oluşturulur.

(6) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi için il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanan aşağıdaki belgeler Destekleme Uygulama Takvimi’ne (EK-2) göre BÜGEM’e gönderilir:

a) Sertifikalı Tohum Üretim/Fidan Üretimi Desteği İlçe Detayında İcmali (İcmal-3),

b) Yurt İçi Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-19, EK-20).

(7) 2016 üretim yılında, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohum üreten YTK’lar, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.

(8) 2016 üretim yılında (1 Temmuz 2016 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında sertifikalandırılan) üretilen tohumlar satışı tamamlanması halinde destekleme kapsamındadır.

(9) 2016 üretim yılında Fidan Üretim Beyannamesi verilerek 2016 yılında sertifikalı sınıfında üretilen (1 Mart 2016 ile 1 Haziran 2017 tarihleri arasında sertifikalandırılan) fidanlar satışı tamamlanması halinde destekleme kapsamındadır.

(10) Tohum/fidan alım/satım belgeleri tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

(11) Orijinal ve üst kademe tohumluk üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait tohumluk materyalini eken/diken YTK’lerden başvuru sırasında eğer tohum satışı olmayacak ve üretilen materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk alım/satım belgeleri istenilmez. Yeniden üretimde kullanılacak üst kademe tohumlukların YTK’ler tarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların, ilgili kanuni defterlerin aslı görülerek elde edilen fotokopileri, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” onayı yapıldıktan sonra başvuru sırasında tohumluk alım/satım belgeleri olarak kabul edilir.

(12) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(13) Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal ve üstü sertifika sınıfları için tebliğin ekinde yer alan EK-1’de destekleme konu başlığı altında belirlenen oranlarda ilave destek ödenir. Aynı parselde farklı sınıflarda tohum üretimi yapılması durumunda, her sınıfın ilave desteği ayrı ayrı hesaplanır.

Yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği

MADDE 17 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı ve çeşit değiştirmede ise üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2014 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların 2016 yılı yaz ve güz dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2015 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2015 olması halinde 2016 yılı yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak beyanname yılı 2014 ise, 2016 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2016 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2015 ve 2016 yılı sertifikasına sahip olması gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapama bağ/bahçenin 2016 yılında tesis edilmiş olması,

b) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,

c) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

bitkisel-uretim-2016-29-r2

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek Bağ/Bahçe Tesisi Tespit Tutanağına bağlanır (EK-23). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, en az yılda bir kez olmak üzere 5 yıl süreyle (çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Fidan/Fide Kullanım Desteği Kontrol Tutanağına bağlanır (EK-24). Kontrollere ait tespit tutanakları il müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda; destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi, taraflarca imzalanacak Satış Yolu ile Bağ-Bahçenin El Değiştirmesi ile İlgili Taahhütname-3’ün (EK-25) il/ilçe müdürlüğü onayıyla yapılır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(7) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak antepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince sertifikalı/standart fidan kullanım desteklemesinden yararlanmış bahçeler aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılmaz.

(8) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kullanılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı sınıfında olmak zorundadır.

(9) Sertifikalı/standart fidan kullanım desteğinden yararlanılmış tesislerde, dikim yılı hariç olmak üzere asgari beş yıl sonrasında çeşit değiştirme desteklemesinden yararlanılır. Sertifikalı/standart fidan kullanım desteğinden yararlanmamış tesislerde beş yıl süresi aranmaz. Antepfıstığı dışındaki türlerde çöğür veya yoz ile kurulmuş bahçeler çeşit değiştirme desteğinden yararlanamaz. Çeşit değiştirme desteğinde, desteğe tabi alan; aşılanan ağaç sayısı/dekarda yer alan ağaç sayısı oranıdır. Bu oranın beş ve üzerinde olması gerekir.

(10) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(11) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muzda en az bir yıl diğerlerinde en az beş yıldır.

(12) ÇKS’de 2016 yılı yazlık dikimleri 2016 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (Yazlık-2016)” bölümüne işlenir.

(13) ÇKS’de 2016 yılı güzlük dikimleri 2017 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (Güzlük-2017)” bölümüne işlenir.

(14) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden veya çeşit değiştirmede aşılama öncesi veya sonrasında müracaat edebilirler.

(15) Sanayiye yönelik çeşitlerde sertifikalı sınıfında fidan kullanımına verilen, aldığı desteğe %50 ilave destek uygulamasında, il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli kontrol yapılarak icmal oluşturulur. Sanayiye yönelik çeşitler BÜGEM tarafından belirlenir.

(16) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir:

a) Fidan/Fide Kullanım Desteklemesi Talep Formu (EK-26),

b) Desteklemeden yararlanmak amacıyla müracaatta bulunun çiftçi adına düzenlenen satış faturası,

c) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin fotokopisi,

ç) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,

d) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,

e) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) fotokopisi.

(17) Talep formunda (EK-26) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(18) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.

(19) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken “Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde fidan/fide faturası yerine kabul edilir. Talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve kullanmış olduğu fidanlara ait sertifika sureti ile fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(20) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS’ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili kuruluşlar sorumludur.

(21) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(22) Bağ tesisinde kullanılacak asma fidanları aşılı olur.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

MADDE 18 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15/10/2016 – 31/3/2017 tarihleri arasında gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı en az beş dekar olmalıdır.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-3’te yer alan başvuru dilekçesi ve EK-27’de yer alan Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteklemesinden Yararlanma Talep Formu ile gençleştirme budaması yapılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı (EK-28) hazırlanır.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı (EK-29) hazırlanır.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İlçe müdürlüklerince, ilçeye ait destekleme türüne esas İcmal-1 ile 2016 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenecek olan icmaller, ilçe müdürlüğünde ve ilgili köy/mahallede ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulamalarında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-30 ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-1’ler oluşturulamaz ise durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(4) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2’ler ve 2016 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenen icmaller ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(6) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, İl Tahkim Komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(7) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamalarından aşağıdaki durumlarda yararlanılamaz:

a) İlgili üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

b) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini başvuru evrakları içerisinde bulundurmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

c) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

d) Orijinal ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bırakılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi halinde, bu arazi için bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanılmaz.

ğ) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraati yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı ürününe bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden hiçbirisi yapılmaz.

h) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten ve kullananlar yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yurt içi sertifikalı tohum üretim, yurt içi sertifikalı fidan üretim, yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

ı) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler; sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

i) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

j) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi desteklerinden faydalanamaz.

k) Dikim tarihinden itibaren en az beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı fark ödemesi desteğinden faydalandırılmaz.

l) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde 2016 yılında ekimi yapılan dane mısır alanları fark ödemesi desteklerinden faydalanamaz.

m) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

n) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

o) İlin ekolojik şartlarına, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından herhangi birisini yerine getirmeyenler yem bitkileri desteği ve küçük aile işletmesi desteğinden faydalanamaz.

ö) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz. Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

p) 2016 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2016 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydalanamaz.

r) Örtüaltı üretim yapan çiftçilerden, ÖKS’de kayıtlı olmayan çiftçi ve araziler İTU desteklemesinden faydalanamaz.

s) Açık alanlarda meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi dışındaki araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

ş) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

t) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.

u) 22 nci maddenin altıncı fıkrasındakiler hariç, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yıllarında kayıtlı olmayan çiftçiler ve araziler OTD’den faydalanamaz.

ü) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.

v) EK-28’de yer alan Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında belirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

y) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler OTD’den faydalanamaz.

z) Örtüaltında İTUD ödemesi yapılan alanlar, ayrıca meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretim alanlarına verilen İTUD’tan faydalanamaz.

aa) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

bb) Bitki sağlığı, karantina veya farklı sebeplerle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıtlamaya tabi alanlarda yapılan üretimler destekleme kapsamına alınmaz.

cc) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz.

çç) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. İl Tahkim Komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 22 – (1) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark ödemesi desteği ve küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan örneklemelerde ilave sözleşmeli üretim desteği alan arazilerin de yer alması sağlanır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Arazi intikalleri ve mücbir sebep gibi nedenlerle döneminde destek ödemesi yapılamayan çiftçilere ait desteklemelere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(6) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) Yem Bitkileri Desteği ödeme taksit/taksitleri ile destekleme tutarları, desteklemeye esas şartların devamı halinde mirasçılarının müracaatı üzerine arazinin intikalinin yapılması ve/veya taahhütnamenin yenilenmesi halinde mirasçılarına ödenir.

b) OTD ödemelerinde; 2016 üretim yılına esas üretimini yaptıktan sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

c) İTUD ödemeleri kapsamında, 2016 üretim yılına ait ÇKS müracaatını yapan ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme imzaladıktan sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları; İyi Tarım Uygulamaları faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Diğer destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme geri alınmaz.

(8) Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği ve Yem Bitkileri Desteği uygulamalarında; başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(9) Patates siğili hastalığı görülen illerde karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında il/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parsellerde desteklemeye tabi ürünlerin ekilip ekilmediğini kontrol ederek sonucuna göre arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(10) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan oluşacak problemlerin çözümünde il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

Finansman ve ödemeler

MADDE 23 – (1) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çerçevesinde bu Tebliğde anılan 2016 yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bu Tebliğe esas 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Ödemeler Bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21),

b) 30/1/2016 tarihli ve 29609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2),

c) 24/9/2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45).

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ;

a) Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi hükümleri için 16/12/2015,

b) Diğer hükümleri için 1/1/2016,

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın