Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması

25 Aralık 2015

Sayı: 2015/184

T.C.

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı

BASIN AÇIKLAMASI

Bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde uygulama birlikteliği sağlanması ve ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği” 13/09/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesini teminen Müsteşarlığımızca 2015/44 sayılı Genelge ile değişik 2015/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat, 2009 yılında aynı konuda hazırlanan Yönetmeliğin mevcut düzenlemelerinin, kredi kullananların sigorta işlemleri ile ilgili bilgilendirilmesi konusu başta olmak üzere, güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle hazırlanmıştır.

Bu itibarla, bireysel kredi bağlantılı işlemlerde mevzuatın getirdiği aşağıdaki yenilik ve değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılması yararlı görülmüştür:

  • Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Süreci:

Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar hakkında sigorta sözleşmesi yapılmadan önce kredi kullananın bilgilendirilmesi hususu düzenlenmiş ve kredi kuruluşları tarafından verilecek olan bilgi formlarının şekli ve asgari içeriği Müsteşarlığımızca tespit edilmiştir.

Kural olarak, bilgilendirmenin yazılı yapılması benimsenmiş ancak, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlardan yararlanılmak üzere elektronik ortamda veya ilgililerin erişimini mümkün kılan benzeri yöntemlerle bilgilendirme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

  • Sözleşme Sonrası Bilgilendirme Süreci:

Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalarda, sigorta sözleşmesi kurulduktan sonraki bilgilendirme süreci de düzenlenmiştir.

Bu amaçla; katılım sertifikası veya poliçenin asgari içeriği ve teslimat usulü, yukarıda yer alan kurallar ile aynı şekilde düzenlenmiştir.

  • Yenileme Bildirimi:

Sözleşme öncesi ve sonrasındaki bilgilendirme süreçlerine ilave olarak kredi kullananların sözleşme yenileme işlemleri hakkında daha hızlı bilgi sahibi olmalarını teminen kredi kuruluşlarına “yenileme bildiriminde bulunma” yükümlülüğü getirilmiştir. Anılan yükümlülük, sözleşmenin yenileme tarihinin yaklaştığına ilişkin hatırlatmayı ve vadesinde sözleşmenin yenilenip yenilenmediğine ilişkin bilgilendirmeyi içermektedir.

  • Şirket Seçme Özgürlüğü

Sigortacılık Mevzuatı gereğince kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz.

Bu kapsamda kredi kullanan ile sigorta aracısı hüviyetine sahip kredi kuruluşu arasında bir sigorta sözleşmesi akdedilmiş olsa dahi anılan sözleşmedeki teminat ve süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehin kaydı bulunan sözleşmelerin bir ay içinde ilgili kuruluşa ibraz edilmesi durumunda, kredi kuruluşunca düzenlenen poliçenin sonlandırılıp, primin tamamının iade edileceği hükme bağlanmıştır. Daha geç tarihte de benzer talep ile ilgili kuruluşa başvuru yapılabilmektedir. Ancak bu durumda sigorta sözleşmesine ilişkin tarife teknik esaslarında belirlenen kurallar dâhilinde iade işlemi yapılacaktır.

  • Kredi ile Uyumlu Sigorta Teminatı

Bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların teminat tutarı ve sigorta süresinin, kredi kalan borç tutarı ve süresiyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca; kredi kullananın, kredi dönemi içinde gerçekleşen eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan iki sözleşme arasındaki uyum sorununun çözümüne ilişkin yöntemler belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın