Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

17 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30213

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Bilgi sistemi: Onaylanmış kuruluş faaliyetleri için Bakanlık tarafından oluşturulan yazılım altyapısını,

  1. h) Kapsam genişletme: Onaylanmış kuruluşun görevlendirilmiş olduğu ilgili teknik düzenlemedeki uygunluk değerlendirme yöntemlerine yeni uygunluk değerlendirme yöntemlerinin ilave edilmesini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de belirtilmiş olan herhangi bir grup ve bu grup” ibaresi “Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “Teknik düzenleme sorumlusu görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-2’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde tanımlanmış en fazla iki teknik düzenleme” ibaresi “Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/düzenlemeler” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “Teknik uzman görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “tamamlamış olması ve en az iki yıllık sektörel ve en az bir yıllık muayene ve/veya denetim ya da en az üç yıllık muayene ve/veya denetim veya en az beş” ibaresi “tamamladıktan sonra en az bir yıllık sektörel ve en az bir yıllık muayene ve/veya denetim ya da en az iki yıllık muayene ve/veya denetim veya en az üç” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “yükseköğrenimini tamamlamış olması ve en az iki yıllık sektörel veya en az iki yıllık muayene ve/veya denetim veya en az üç” ibaresi “tamamladıktan sonra en az bir yıllık sektörel veya en az bir yıllık muayene ve/veya denetim veya en az iki” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “sorumlu olduğu teknik düzenleme/düzenlemelerin dışında en fazla iki teknik düzenleme kapsamında Bakanlığa yetkinliğinin ispatlanması durumunda teknik uzman olarak görevlendirilir.” ibaresi “teknik uzman olarak görev alamaz.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “karşılamadığı durumlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık onayını aldıktan sonra” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “iade edilir” ibaresi “reddedilir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Başvuru sahibi kuruluşun Bilgi Sisteminde tanımlanabilmesi için kuruluşa dair işlemleri takip etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir form ile Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa başvuru yapılır.

(2) Başvuru kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler Bilgi Sisteminde yer almalıdır. Başvuruya dair talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasına dair zorunluluklar Bilgi Sisteminde yer alır.

  1. a) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,
  2. b) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, teknik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması,

3) Başvuru kapsamına giren ve ilgili teknik düzenlemenin kapsadığı ürün grupları,

  1. c) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik personelin genel durumu;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya muayene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler,

ç) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim formu,

  1. d) 20 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,
  2. e) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretleri,
  3. f) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,

(3) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde yapılmayan başvuru, Bakanlık tarafından reddedilir.”

“(8) Onaylanmış kuruluş olma amaçlı başvurular ile onaylanmış kuruluş faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şüphe veya şikayet” ibaresi “ kuvvetli şüphe” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru, ilgili teknik düzenlemesinde ve bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenir. Başvuruda uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.”

“Denetim sonucunda hazırlanan değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “numarasının tahsis edilmesi veya kapsam genişletme durumunun anılan bilgi sisteminde yer almasından sonra, başvuru sahibi kuruluş ile Bakanlık arasında görevlendirme sözleşmesi imzalanır.” ibaresi “numarası tahsis edilir veya kapsam genişletme durumu anılan bilgi sisteminde yer alır.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilk görevlendirmeye veya kapsam genişletmeye dair tebliğin Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de” ibaresi “Komisyon tarafından Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirme işlemlerine ilişkin faaliyetlerin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi,”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık öncülüğünde yılda en az bir defa” ibaresi “Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlık öncülüğünde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili teknik düzenleme kapsamında” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirme işlemlerinin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.”

“d) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında bulunan teknik düzenleme sorumlusunun ve teknik uzmanın başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamayacağı ile teknik düzenleme sorumlusunun teknik uzman olarak istihdam edilemeyeceğine ilişkin hükümleri, halihazırda Bakanlık tarafından görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşlara ait kapsamlar ve personel için 1/1/2019 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin EK 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin EK 2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/8/2013 28727
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/11/2014 29165
2- 25/12/2015 29573
3- 22/3/2016 29661

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın