Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155)

21 Kasım 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32376

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 155

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Göç alanına” ibaresi “Başkanlığın görev alanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Göç alanına” ibaresi ile (h) bendinde yer alan “göç alanına” ibaresi “Başkanlığın görev alanına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ ı) Entegre sınır yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Sınır yönetimi alanında görevli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.

j) Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek.”

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 161 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasının (ç) bendinin (6), (8), (10) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan “Göç” ibareleri ile (9) numaralı alt bendinde yer alan “göç” ibaresi “Başkanlığın görev” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (f) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “göç konularında” ibaresi “Başkanlığın görev alanına giren konularda” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü.”

“d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü:

1) Sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın