Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29918

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Genel karşılık uygulaması

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki genel karşılık oranları 31/12/2017 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanabilir:

a) Birinci Grupta izlenen nakdi ticari krediler toplamının en az binde beşi (% 0,5) ve gayrinakdi ticari krediler toplamının en az binde biri (% 0,1) oranında.

b) Birinci Grupta izlenen küçük ve orta büyüklükteki nakdi ve gayrinakdi işletme kredileri ile transit ticarete, ihracata, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ve büyük ölçekli kamu ihalelerinin finansmanında kullanılmak üzere oluşturulan sendikasyon kredilerinin toplamı için yüzde sıfır (% 0) oranında.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki Birinci Grupta izlenen nakdi krediler toplamının en az yüzde biri (% 1), gayrinakdi krediler toplamının en az binde ikisi (% 0,2) oranında.

ç) İkinci Grupta izlenen nakdi ticari krediler ve küçük ve orta büyüklükteki işletme kredileri ile transit ticarete, ihracata, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan krediler toplamının en az yüzde biri (% 1) oranında, bu nitelikteki gayrinakdi krediler toplamının binde ikisi (% 0,2) oranında.

d) (ç) bendinde belirtilenler dışındaki İkinci Grupta izlenen nakdi krediler toplamının yüzde ikisi (% 2) oranında, gayrinakdi krediler toplamının ise binde dördü oranında (% 0,4).”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

31/12/2017 tarihine kadar yeniden yapılandırma

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bankalarca krediler ve diğer alacaklar 31/12/2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen şekilde yeniden yapılandırmaya konu edilebilir.

a) Bankalarca donuk alacak olarak sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar bu madde kapsamında iki defa ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırılan krediler,

1) Birinci yeniden yapılandırmada yeniden sınıflandırma tarihi itibarıyla ödemesi gecikmiş herhangi bir alacağın bulunmaması ve sınıflandırma tarihinden önceki son üç ödemenin vadesinde ve eksiksiz yapılmış olması,

2) İkinci yeniden yapılandırmada yeniden sınıflandırma tarihi itibarıyla ödemesi gecikmiş herhangi bir alacağın bulunmaması ve sınıflandırma tarihinden önceki son altı ödemenin vadesinde ve eksiksiz yapılmış olması,

kaydıyla İkinci Grupta sınıflandırılabilir. Bu süre içinde krediler ve diğer alacaklar için izlendikleri gruba uygulanan özel karşılık oranlarında karşılık ayrılmasına devam edilir. Yeniden yapılandırma sonrasında İkinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar “Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı”nda izlenir.

(2) Bu maddeye göre yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklar ile ilgili olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Olağanüstü hal kapsamında gecikme süresi

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme süreleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı kredi borçlularının ve olağanüstü hal kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ile malvarlıklarına tedbir konulan gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan yükümlülükleri açısından 21 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlatılabilir. Kurul bu süreyi uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 4 üncü maddesi 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın