Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

13 Nisan 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32516

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz karasularında yayılım gösteren istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve doğal balık stoklarının korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 1/1/2024-31/12/2026 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesine ve destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine ve 11/3/2024 tarihli ve 8246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkânlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,

c) Balıkçı gemisi: Denizlerde su ürünleri avcılığı yapmak için ruhsatlandırılan ve Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı balıkçı gemilerini,

ç) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerini,

d) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

e) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

f) Karar: 11/3/2024 tarihli ve 8246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararı,

g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ğ) Teslim zamanı: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında destekleme ödemesi yapılacak balon balıklarının teslim edileceği haftanın günlerini ve saat aralığını,

h) Teslim noktası: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamındaki balon balıklarının destekleme ödemesi için teslim edileceği ve ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere teslim alınacağı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türü ve Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türleridir.

b) Balon balığının Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türünün 150.000 adede kadar (150.000 adet dâhil) her bir adedi başına 25 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.

c) Balon balığının Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 125.000 adede kadar (125.000 adet dâhil) her bir adedi başına 10 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.

ç) Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılır ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 150.000 adede kadar (150.000 adet dâhil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 125.000 adede kadar (125.000 adet dâhil) ulaşıldığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilir.

d) SUBİS üzerinden veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan balıklar için destekleme ödemesi yapılmaz.

e) Balon balığı alımları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra başlar.

f) Bakanlık destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilir ya da kısıtlama getirebilir.

Müracaat ve izin belgesi

MADDE 6- (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.

(2) Desteklemeden faydalanmak üzere başvuran balıkçılar Ek-4’te yer alan balon balığı karaya çıkarma belgesini alırlar.

(3) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-5’te yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi düzenlenir.

Balon balığının avlanması

MADDE 7- (1) Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avcılığı balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında ve yürürlükteki Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde yer alan yükümlülük, sınırlama ve yasaklamalara uygun olarak yapılır.

(2) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunludur.

(3) Balon balıkları sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkartılır.

(4) Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya çıkartılır ve karadaki bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Balon balığının türüne göre karaya çıkartma şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilir ve Genel Müdürlük destekleme dönemi içerisinde karaya çıkartılma yöntemi ile ilgili değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda balon balıklarının karaya çıkartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve takip eden iş gününden itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde yapılır.

(5) Balıkçılar, avladıkları balon balıklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(6) Balıkçılar avladıkları balon balıklarını, il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen teslim noktalarına Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile teslim eder, tutanak bir nüshası balıkçıda bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(7) Avlanan balon balıkları il müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında başka yerlere teslim edilemez, gıda/yem ve türevleri olarak kullanılamaz, ticari olarak alım-satımı yapılamaz.

(8) Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kurallar çerçevesinde kafalarına tek seferde sertçe vurularak öldürülür; kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılır, sadece kuyruğu ilan edilen teslim noktalarından karaya çıkartılır. Balon balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamaz.

Balon balığı avcılığı desteklemesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 8- (1) İl müdürlükleri bu Tebliğin yayımlanmasını müteakip beş gün içerisinde;

a) Desteklemeye esas balon balığı teslimi yapılacak noktaları belirler ve ilan eder. Belirlenen noktalar dışındaki herhangi bir yerde balon balığı teslim alınamaz.

b) Balon balığı teslim alım günlerini ve saat aralığını belirler. Belirlenen teslim yeri ve zamanını il müdürlüğünün ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurulmasını sağlar.

c) Belirlenen teslim noktalarında balon balıklarının bertaraf edilene kadar muhafaza edilebileceği ve sadece bu balıkların konacağı yeterli miktarda sızdırmaz özellikteki depolama malzemesini temin eder.

ç) Balon balığının bertaraf işlemini 9 uncu maddede belirtilen yöntemleri kullanarak yapar, yaptırır.

(2) İl/ilçe müdürlükleri, balon balığı desteklemesinden faydalanmak isteyen balıkçıların Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile başvurularını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.

(3) İl müdürlüğü tarafından belirlenen teslim yerleri ve teslim zamanlarında, balon balığı tespiti ve sayımı yapılarak, Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile tutanağa saat bilgisi yazılıp, sıra numarası verilerek balıkçıdan teslim alınır.

(4) Balon balığı teslim-tesellüm tutanağı, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri ve zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim eden balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi imzasıyla, bir nüshası balıkçıda bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(5) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan teslim alınan balon balıklarının Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağındaki bilgiler doğrultusunda 24 saat içerisinde SUBİS’e veri girişleri yapılır.

(6) Balon balığı SUBİS veri girişlerinde; Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağındaki tarih, saat ve sıra numarası dikkate alınarak tutanaklardaki öncelik sırasına göre SUBİS’e veri kaydı yapılır.

(7) Balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını müteakip yine SUBİS üzerinden sisteme girilen bilgiler esas alınarak Ek-7’de yer alan balon balığı avcılığı desteklemesi balıkçı detayındaki İcmal-1’ler oluşturulur. İcmal-1’ler balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını takip eden ikinci iş günü, il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından tutanağa bağlanır.

(8) İcmal-1’lere yönelik itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun gerçekleştirildiği il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içerisinde balon balığı teslim-tesellüm tutanakları (Ek-6) üzerinden il/ilçe müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(9) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini takip eden iş günü içerisinde onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’deki kayıtlar üzerinden kontrol edilir ve Ek-8’de yer alan balon balığı desteklemesi ilçe detayındaki İcmal-2’ler düzenlenip onaylanarak iki iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Balon balığının bertaraf işlemi

MADDE 9- (1) Destekleme kapsamında il/ilçe müdürlükleri tarafından teslim alınan balon balıklarının bertaraf işlemi, içerdikleri toksin madde ve muhafaza zorluğu nedeniyle İcmal-1 askısı beklenilmeden ivedi şekilde ve gerekli sıklıkla yapılır, yaptırılır.

(2) İl/ilçe müdürlükleri balon balıklarının bertaraf işlemini, bölgesel koşullar ve mevcut imkânlar çerçevesinde aşağıda belirtilen yöntemlerden en uygun olanını kullanarak yapar, yaptırır.

a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde bertaraf.

b) Balon balıklarının karnı yarılması suretiyle Ege denizinde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta olmak koşuluyla uluslararası sularda, Akdeniz’de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf.

c) İlgili belediye ile koordineli olarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde belirlenen noktalarda, en az iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine kostik (sodyum hidroksit-NaOH) veya sönmemiş kireç (kalsiyum oksit-CaO) dökülüp gömülerek bertaraf.

(3) İl/ilçe müdürlüklerinden ticari ve Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere teslim alınan balon balıklarının bertaraf işlemi, balığı teslim alanlar tarafından ikinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtildiği şekilde, il/ilçe müdürlüğünün gözetiminde yapılır ve bertaraf işlemine ait belge veya tutanakların birer nüshası il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Balon Balığının Ekonomiye Kazandırılması

Genel hükümler

MADDE 10- (1) Balon balığının gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında işleme ve değerlendirme yoluyla ekonomiye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgari teknik şartlar aşağıdaki şekildedir:

a) Balon balığını işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbisler veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, Ek-9’da yer alan dilekçe ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneği ile balon balığı alacakları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Balon balığını ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanmak isteyenler, balon balıklarını il müdürlüklerince ilan edilen teslim noktalarından belirlenen teslim günü ve saatinde il/ilçe müdürlüğü personelinden bedelsiz olarak tutanakla teslim alırlar.

c) Ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanılacak balon balıklarının tesliminde Ek-10’da yer alan tutanak, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri, zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alan müteşebbisin imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da müteşebbiste kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

ç) Taze ya da dondurulmuş olarak işlenecek balıkların teslim alındıktan sonra işleme tesisine nakli sızdırmaz kap/poşetlerde yapılır. Nakliye için kullanılacak araçlarda eriyen buz veya balıkların suyunun çevreye yayılmasını önleyecek tahliye tedbirleri alınmalıdır.

d) Tesislerde kesim, temizleme ve işleme işlemleri türün özelliklerine uygun şekilde, personel sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Bu kapsamda işveren personele tür ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma esnasında ihtiyaç duyulacak koruyucu malzemelerin (eldiven, maske, kıyafet ve benzeri) temin edilmesi ve bu ekipmanın işleme esnasında kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Ticari veya Ar-Ge kullanım amacıyla balon balığı teslim tutanağı doldurularak teslim alınan balon balıklarının işletmelere taşınmasında nakil belgesi şartı aranmaz.

(3) Balon balığının ekonomiye kazandırılmasında, iş veya araştırma konusunun teknik gereksinimleri nedeniyle iç organ, deri gibi belli kısımlara veya özel bir ağırlık ya da boyutta olanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar dışında avlanması ve teslim alınması için Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur.

Balon balığının ekonomiye kazandırılmasında il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 11- (1) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak isteyenlerin Ek-9’da yer alan dilekçelerini ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalındaki izin belgelerini veya Ar-Ge proje dokümanını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.

(2) İl/ilçe müdürlükleri ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanım için müracaatta bulunulan alanda balon balığının kullanılmasının uygun olmayacağı ya da insan sağlığına risk oluşturabileceği kanaati oluşması durumunda balon balığı teslim etmeyebilir.

(3) İl/ilçe müdürlükleri, teslim noktalarından teslim günü ve saatinde balon balığı almak isteyenlere Ek-10’da yer alan tutanak ile balon balıklarını bedelsiz olarak teslim ederler. Tutanak biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri bölümü, zootekni), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alanın imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da teslim alanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(4) İl müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışında ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için balon balığı teslimi yapılamaz.

(5) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için teslim edilen balon balıklarına ait tutanaklardaki bilgiler il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kaydedilir.

(6) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için verilen balon balıklarının bertaraf edildiğine dair işlemlere ait belgeler veya tutanaklar il/ilçe müdürlüklerince muhafaza edilir.

Kısıtlamalar

MADDE 12- (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde müracaatta bulunmayanlar destekleme kapsamında avlanılan balon balıklarını alamaz, ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanamazlar.

(2) Balon balığını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alanlar bu balıkları sadece Bakanlığa bildirdikleri sanayi dalındaki işletmelerde veya Ar-Ge kuruluşlarında kullanabilir veya işleyebilirler.

(3) Balon balıklarının 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alınmasından sonra taşınması, işlenmesi ve bertarafı esnasındaki her türlü ihlal ve aksaklıktan teslim alan kurum/kuruluşlar sorumludur.

(4) Destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak üzere teslim alanlar bu balıkları ya da işleme sonrası kalan kısımlarını ikinci kişilere veremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 13- (1) Balon balığının avcılığı ve ekonomiye kazandırılmasına dair bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanır.

Yetki ve denetim

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Genel Müdürlük yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.

Sorumluluk

MADDE 15- (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16- (1) 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın