Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10031 Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30046

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10031

Ekli “Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına ilişkin Kararan yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 7/3/2017 tarihli ve 7015 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MUHTAÇ AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE l – (1) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilir.

(2) 2017 yılında bu Karar kapsamında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dâhilinde yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2 – (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalanılın konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

(2) TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlar.

(3) Valiliklerce bildirilen teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TCDD) öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

Organizasyon

MADDE 3 – (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının bildirim sayıları dikkate alınarak valiliklerce yapılır.

(2) Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, TKİ ve TTK ile valilikler arasında yapılacak protokoller ve tutanaklarla belirlenir.

(3) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Vergi ve harçlar

MADDE 4 – (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dâhil) TKİ ve TTK tarafından Ödenir,

Görev zararı

MADDE 5 – (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında CİF satış esaslarına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ’ye ve TTK’ya ödenir.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

M ADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın