Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı

10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29620

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/40

Karar Sayısı: 2016/5

Karar Tarihi: 28.1.2016

İtiraz Yoluna Başvuran: Danıştay Onüçüncü Dairesi

İtirazın Konusu: 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 62. maddesinin birinci fıkrasının, 20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun‘un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “…beş yıldır…” ibaresinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 43. maddesinin birinci fıkrasının iptali talebiyle açtığı davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I-İptali İstenen Kanun Hükmü

Kanun’un itiraz konusu kuralı da içeren 62. maddesi şöyledir:

“İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın