Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım yetki belgesi, Kuruma teslim edilen başvuru dosyasındaki bilgilerin, yerinde ve/veya kayıtlar üzerinde incelenerek uygun bulunması sonucunda ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırılmasını takiben düzenlenir. Dağıtım yetki belgesi bedeli, kategori veya alt kategori başına ayrı ayrı alınır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, belge verilirken bakiyesi tahsil edilir. Üreticilerden tesis kurma izin bedeli, üretim izin bedeli ve proje tadilat izni bedeli tahsil edilmesi nedeniyle ayrıca dağıtım yetki belgesi bedeli alınmaz. Kurum tarafından verilen dağıtım yetki belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Süre bitimi tarihinden 30 gün önce üretici ve/veya ithalatçılar tarafından yapılan dağıtım yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvuru, belge verilmesine esas olan şartlar, piyasa gözetim ve denetim sonuçları ile belgeye esas faaliyetler yönünden Kurum tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırılması kaydıyla dağıtım yetki belgesi yenilenir. Dağıtım yetki belgesi verilmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, en az 30 gün önce, belge güncellemesi yapılmak üzere, Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. İthalatta; belge üzerine yeni bir kategori veya alt kategori ilavesinde veya bir sonraki yıl için faaliyet hacmi artışı öngörülmesi halinde, Kuruma başvuruda bulunulur. Kurumca yapılan değerlendirmenin sonucunda uygun bulunan başvurulardan; ilave edilecek kategori veya alt kategori için veya yıllık faaliyet hacmi artış miktarı için bedel alınır. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasını takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir. Yıllık faaliyet hacminin, o yıl için öngörülen litre miktarını aşması halinde ise aşan miktara ilişkin bedel Kurum tarafından ayrıca tahsil edilir. Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden, ithalat yapılamaz, üretime konu ürünler piyasaya arz edilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 7,43 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 12,38 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 44,58 TL; distile alkollü içkiler için 79,61 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 15.000 TL; aromalı bira için en az 30.000 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.000 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 10.000 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 35.925 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 15 TL; aromalı bira için 25 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 25 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 80,46 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 143,7 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.000 TL’dir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak,

a) Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden ithalat yapılması, üretime konu ürünlerin piyasaya arz edilmesi halinde; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır, Kurumca verilen belgeler iptal edilir.

b) Dağıtım yetki belgesi yenilemesinin ve/veya güncellemesinin yapılmaması halinde ise; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak ve tespit tarihini takiben yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11 – Alkollü içki ithalatçısı olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların; dağıtım yetki belgelerinin güncellenmesi talebiyle “geçerlilik tarihi” bitiminden en az 30 gün önce Kuruma başvurmaları zorunludur. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi bedelinin bir kereye mahsus olmak üzere, Kurum hesabına yatırılmasını takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir.

GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2016 yılı için de geçerlidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın