Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30003

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madeni yağ lisansı sona erdirilen veya iptal edilen firmaların yürürlükte olan uygunluk yazılarının kullanılmayan kısmı Daire tarafından iptal edilir.”

“(11) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı ve/veya yetkili idarelere bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince muhataba uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Olur’u ile alınabilir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8 inci maddenin onbirinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde uygulanan kısıtlamalar, başkaca bir Karar aranmaksızın kaldırılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/4/2013 28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/6/2013 28692
2- 5/6/2014 29021
3- 28/12/2014 29219
4- 18/3/2015 29299
5- 31/12/2015 29579
6- 1/7/2016 29759
7- 31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın