altinoz.com.tr

Artık Her İsteyen Balkonunu Odasına Katamayacak

Yargıtay balkonunu ya da terasını odasına dahil etmek isteyenler için emsal teşkil eden karar aldı. Buna göre böyle bir değişiklik yapmak için sitedeki tüm kat maliklerinden onay alınması gerekiyor.

Birçok mülk sahibi daha geniş odalara sahip olabilmek adına, balkon ve teras gibi açık alanlarını dairelerine ekliyor, bu durum apartman ve sitelerde bir çok kez tartışma hatta dava konusu oluyordu. Yargıtay’a uzanan bir dava, bu konuda emsal bir kararın çıkmasını sağladı. Karara göre, balkonun ya da terasın odaya dahil edilebilmesi için binadaki ya da sitedeki tüm kat maliklerinin onayı gerekecek.

HİÇ İTİRAZ OLMAMALI

Kararı Posta’ya yorumlayan Avukat Cevat Kazma, artık tek kat malikinin itiraz etmesinin dahi uygulamayı gerçekleştirmeye engel oluşturacağını açıkladı. Bu gibi durumlarda artık oy çokluğunun hiç bir öneminin kalmadığını ifade eden Cevat Kazma, Yargıtay’ın bu uygulamaları mimari proje değişikliği olarak değerlendirdiğini vurguladı. Cevat Kazma, “Balkonun odaya dahil edilmesi ve balkonun kapatılması uygulamaları birbirinden farklı olarak değerlendiriliyor” dedi.

OLAYA HERKES DAHİL

Amaç sadece balkonu kapatmaksa kat maliklerinin 4/5’inin kabul oyunun yeterli olabildiğine dikkat çeken Avukat Cevat Kazma şöyle devam etti: “Duvar ortadan kaldırılacaksa oy birliği olmalı. Daha önce kat malikleri oy çokluğu ile bu uygulamaları yapabiliyordu. Yargıtay’ın kararı sonrası oy çokluğu değil oy birliği aranacak. Karar, mevcut site ve apartmanlardaki tüm kat maliklerini yakından ilgilendiriyor.

KİRA ARTSIN DİYE

Cevat Kazma, balkonun odaya katılmasının en büyük sebebinin ise daha çok kira talep etmek olduğuna dikkat çekti. Cevat Kazma, “Kira getirisi için oda büyüklükleri her zaman balkondan daha fazla ön plana çıkıyor. Odalar ne kadar genişse kiralar da evin bedeli de de ona göre artıyor. Fiyat artışında balkonun çok fazla etkisi olmuyor. Balkon Türkiye’de kullanılmayan alan olarak görülüyor” diye konuştu.

Kaynak: Posta Gazetesi-Murat Gülderen

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/9972
Karar No : 2016/7042
Tarih : 02.05.2016
ÖZET :
  • PROJEYE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ
  • BALKONLARIN-TERASIN KAPATILMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dava dilekçesinde, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılar tarafından yapılan projeye aykırılıkların giderilmesini istemiş, mahkemece 4/5 çoğunluk olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Balkonların kapatılması Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi gereği 4/5 çoğunluk ile mümkün ise de bu durum balkonun kapalı alan haline getirilmesine ilişkin olup, odalar ile balkon arasındaki duvarın yıkılıp kullanılması mimari proje değişikliği gerektirir ve ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür.

1-Somut olayda A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri dışındaki davalılar mevcut olan projeden balkon kapatılarak kullanılmış, eklentisi olan oda ile bir bütün haline getirilmediği için verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından mahkeme kararının bu bağımsız bölümler yönünden onanmasına,

2-A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri bilirkişi raporuna göre salon ile teras arasındaki duvarın kaldırılması suretiyle tek bir hacim halinde bağımsız bölüme katılarak kullanılmaktadır. Bu durum anataşınmazda proje değişikliğini gerektirmekte olup, kat maliklerinin oybirliği ile aldığı herhangi bir karar da dosyaya sunulmamıştır. Buna göre mahkemece teras ile salon arasındaki duvarın projeye uygun yaptırılarak eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu bağımsız bölümler yönünden davanın tamamen reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.