Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmetlerine Katılım Sağlayan ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelik

23 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31698

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katkıda bulunma ve katılım sağlama esasları ile Bakanlık hizmetlerine katkıda bulunan ve katılım sağlayanların onurlandırılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmetlerine maddi ve manevi yönden katkıda bulunan ve katılım sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile Türk ve yabancı kurum/kuruluş temsilcilerinin onurlandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerini,

c) Sosyal hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllere İlişkin Genel Esaslar

Katkı ve katılım esasları

MADDE 5 – (1) Bakanlık faaliyetlerine 2828 sayılı Kanunda belirtilen esaslar ve görevler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler ile Türk ve yabancı kurum/kuruluş temsilcileri, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine ayni ve nakdi katkıda bulunabilir ve faaliyetlerine katılım sağlayabilir. Taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilir, her türlü bağışı yapabilir.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Bakanlık sosyal hizmetlerine ayni ve nakdi katkıda bulunmak ve faaliyetlerine katılım sağlamak isteyenler;

a) Bakanlığa,

b) İl müdürlüklerine,

başvurur.

Taşınmazlar

MADDE 7 – (1) Bakanlık taşra birimlerine bağışlanmak istenen taşınmazlar il müdürlüklerince bağış amacına uygunluğu bakımından değerlendirilerek, Bakanlığa bildirilir.

Ayni ve nakdi katkı ve bağışın kayıt edilmesi

MADDE 8 – (1) Bakanlık ve il müdürlüklerine yapılan her türlü ayni ve nakdi katkı ve bağış ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kaydedilir ve muhasebeleştirilir.

Ayni ve nakdi katkı ve bağışının kullanımı

MADDE 9 – (1) Bakanlığa veya il müdürlüklerine yapılan her türlü ayni ve nakdi katkı ve bağış 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak ihtiyaç gruplarının yararına tahsis edilir.

Onur ödülleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamında katkıda bulunan, katılım sağlayan ve bağışta bulunanları aşağıda sayılan onur ödüllerinden birisi ile ödüllendirir:

a) Sosyal hizmet kuruluşuna veya hizmet bölümüne adının verilmesi.

b) Altın plaket.

c) Gümüş plaket.

ç) Bronz plaket.

d) Teşekkür belgesi.

Plaketler

MADDE 11 – (1) Plaketler 15×20 cm ebadında ve 1 cm kalınlığında uygun görülecek malzeme üzerine 14×19 cm ebadında 0,50 mm altın, gümüş, bronz sublimasyon baskılı, desenli kaplamalı zemine monte edilir. Zeminin üzerine Bakanlığın logosu 3 mm x 5 cm metalden monte edilir.

(2) Plakete onurlandırılanın adı ve soyadı ile plaketin niçin verildiği açıkça yazılır.

(3) Plaketler,  masa üzerinde durabilmesi ve duvara asılabilmesi için gerekli aparatla birlikte 20×25 cm ebadında kadife kutuya konulur.

Teşekkür belgesi

MADDE 12 – (1) Teşekkür belgesi, 20×30 cm ebadında olup üst orta kısmında Bakanlığın logosu bulunur. Bu belgeye onurlandırılanın adı ve soyadı ile belgenin niçin verildiği yazılarak merkez teşkilatında Bakan veya Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı veya ilgili Genel Müdür/Başkan tarafından; taşra teşkilatında il müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teşekkür belgesi uygun görülecek bir kılıf içerisinde verilir.

Sosyal hizmet kuruluşuna adı verilecekler

MADDE 13 – (1) Sosyal hizmet kuruluşlarına katkıda bulunan ve faaliyetlerine katılım sağlayan gerçek ve tüzel kişi adlarından oda, bölüm, ev ve kuruluş adı olarak verilecek olanlar şunlardır:

a) Oda adı; kuruluşun bir odasının tamamını tefriş eden.

b) Bölüm, ev adı; bağımsız bir bölümün ya da evin inşa ve tefrişini yapan.

c) Kuruluş adı; sosyal hizmet kuruluşunun arsa temini, inşaatı, tamir, bakım ve onarımı ya da tefrişi için 2.000.000 TL ve daha fazla değerde ayni ve nakdi katkı, büyük hizmet ve katkıları geçen, bağış veya gönüllü katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler.

Altın plaket verilecekler

MADDE 14 – (1) Altın plaket, Bakanlığa 100.000 TL’den fazla değerde ayni ve nakdi katkı, büyük hizmet ve katkıları geçen, bağış yapan veya gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Gümüş plaket verilecekler

MADDE 15 – (1) Gümüş plaket, Bakanlığa 50.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar ayni ve nakdi katkı, büyük hizmet ve katkıları geçen, bağış yapan veya gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Bronz plaket verilecekler

MADDE 16 – (1) Bronz plaket, Bakanlığa 25.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar ayni ve nakdi katkı, büyük hizmet ve katkıları geçen, bağış yapan veya gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Teşekkür belgesi verilecekler

MADDE 17 – (1) Teşekkür belgesi, Bakanlığa 5.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar ayni ve nakdi katkı, büyük hizmet ve katkıları geçen, bağış yapan veya gönüllü katılımda bulunanlar ile Bakanlığın çalışmalarına destek sağlayan, tanıtıcı faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Manevi hizmetlerde bulunanlar

MADDE 18 – (1) Maddi katkının dışında sosyal hizmet kuruluşlarına olağanüstü manevi hizmetlerde bulunan ve gönüllü olarak bizzat çalışmak suretiyle sosyal hizmet kuruluşunun görevlerine değerli katkıda bulunanlar da, hizmetlerinin derecesine göre 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen ödüller ile onurlandırılırlar.

Yabancı uyrukluların onurlandırılması

MADDE 19 – (1) Bakanlığa ayni ve nakdi katkıda bulanan, bağış yapan ve manevi hizmetlerde bulunan yabancı uyruklular 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen ödüller ile onurlandırılırlar.

Onurlandırılacakların belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Ayni ve nakdi katkı, bağış yapan veya gönüllü katkıda bulunanlardan onurlandırılacaklar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bakanlık merkez teşkilatına yapılan maddi ve manevi katkı ve katılımında onurlandırılacaklar; Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından oluşan Bakanlık Onurlandırma Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon teşekkür belgesi dışındaki onur ödülü ile onurlandırılacakları belirler. Komisyonun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülür ve onurlandırılacaklar dijital ortamda kayıt altına alınır.

b) Taşra teşkilatına yapılan maddi ve manevi katkı ve katılımında onurlandırılacaklar; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il müdürü ve il müdür yardımcısından oluşan il onurlandırma komisyonu tarafından Bakanlığa önerilir. Bu komisyon teşekkür belgesi dışındaki onur ödülü ile onurlandırılacakları belirler. Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğünce yürütülür ve Bakanlığa önerilenler arasından Bakanlık Onurlandırma Komisyonunca belirlenenler dijital ortamda kayıt altına alınır.

Plaket ve teşekkür belgesinin intikali

MADDE 21 – (1) Plaket ve teşekkür belgesini alamayanların plaket veya teşekkür belgesi kendilerine teslim edilmek üzere yakınlarına veya temsilcilerine verilir veya posta ile gönderilir. Onurlandırılmaya hak kazananlardan vefat edenlerin plaket ve teşekkür belgesi varislerine verilir.

Ödenek

MADDE 22 – (1) Onurlandırma ile ilgili satın alma, basım ve diğer masraflar Bakanlık bütçesinin  ilgili tertibine her yıl bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Parasal limitlerin belirlenmesi

MADDE 23 – (1) 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen parasal limitler gerektiğinde Bakanlık Onurlandırma Komisyonu tarafından takvim yılı ilk üç ayında yeniden belirlenir ve Bakan onayından sonra yürürlüğe girer.

Özel durumlarda verilecek ödüller

MADDE 24 – (1) Özel durumlarda 20 nci madde gereğince kurulan Bakanlık Onurlandırma Komisyonunun kararı ve Bakan onayı ile 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelere uygunluğu aranmadan plaket ve özel onurlandırma ödülü verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 6/10/1989 tarihli ve 20304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın