tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

7167 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30700

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 7167                 Kabul Tarihi: 21/2/2019

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 143 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” ibareleri “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 200 – Mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 3 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 105 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“105) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/2/2019