702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

28 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31703

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesine, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına ve 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın