667 sayılı KHK’da Öngörülen Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması ve Diğer Haklar

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı

Sayı : 98547999-010-E.4099674

Tarih: 27/07/2016

Konu : 667 sayılı KHK’da Öngörülen Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması ve Diğer Haklar

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere gelir/aylık bağlanması ile ilgili 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi;

“15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir.”

hükmünü amirdir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bendleri kapsamında sigortalı olanlar ile herhangi bir statüde sigortalılığı olmayanların kendilerine ve hak sahiplerine sağlanan haklar ve yardımlara ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1.    667 Sayılı KHK Kapsamında Gelir/Aylık Bağlayacak Yetkili Birimler

Bu kapsamda gelir ve aylık bağlama işlemleri Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacak olup, Genel Müdürlüğümüzce talep edilen sigortalı dosyaları ile ilgili olarak sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince;

–    Sigortalının ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına işlenmesinin sağlanması,

–    Sigortalı hizmetlerinin gelir/aylık bağlamaya hazır hale getirilmesi (iptal -ipka, borçlanmaların işlenmesi, terk işlemlerinin yapılması, hizmet bildirme ve birleştirme vb.),

–    Tahsis talep beyan ve taahhüt belgesinin alınması,

yönündeki işlemler il müdürleri tarafından takip edilerek ve tamamlanarak en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Ayrıca, il valilikleri ile irtibat halinde olunarak valiliklerce bu kapsamda olduğu tespit edilenler hakkında da yukarıdaki işlemler tamamlanarak bu dosyalar da en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Diğer taraftan, benzer durumda olup, doğrudan sosyal güvenlik il/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine müracaat edenler, bu kapsamda olup olmadıklarının tespiti amacıyla ilgili valiliklere yönlendirilecektir.

2.    Gelir/Aylık Bağlanacak Sigortalılık Statüsünün Tespiti

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bendleri kapsamında sigortalı olup, ilgili mevzuatına göre gelir/aylık bağlanması koşulları oluşanlara, sigortalılık statüsüne göre tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanarak 2330 sayılı Kanun uyarınca gelir/aylık bağlanacaktır.

Herhangi bir sigortalılık statüsüne göre gelir/aylık bağlama koşullarının oluşmaması halinde 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanarak aylık bağlanacaktır.

3.    Bağlanacak Gelir/Aylıklara Esas Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Gelir/aylık bağlanabilmesi için, sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmayacaktır.

Bağlanacak gelir/aylıklarda, sigortalıların farklı sigortalılık statülerinde geçen hizmetleri, genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borcu olup olmadığına bakılmaksızın hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerinde, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve aylığın hesabında (gün ve kazanç olarak) dikkate alınacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı iken 15/7/2016 tarihinde vefat eden sigortalının 4/1-(a) bendi kapsamında 930 prim gün sayısı, 4/1-(b) bendi kapsamında ise 1600 prim günü bulunmakla birlikte 600 günlük süreye ilişkin prim ve prime ilişkin borcu vardır. Bu durumda sigortalının prim borcu bulunan süreler de dikkate alınarak hizmet bildirimi yapılacak ve her iki statüdeki hizmeti birleştirilerek toplam 2530 prim gün sayısı üzerinden hesaplanan aylıklar, ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

4.    Hak Sahiplerinin Vazife Malullüğü Aylıklarına ilişkin Usul ve Esaslar

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olanların eş, çocuk, ana ve babalarına Kanunun 34 üncü maddesi; 2008 yılı Ekim ayından önce 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların eş, çocuk, anne ve babalarına ise mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunun hükümleri esas alınarak gelir ve/veya aylık bağlanacaktır.

Hak sahibi eş ve çocuğa bağlanacak aylığın toplam tutarı malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olmayacaktır.

Ayrıca, ana ve babalara, ilgili kanunlarda öngörülen şartlar aranmaksızın gelir/aylık bağlanacak ve ana/babaya bağlanacak aylıklar dosyadaki diğer hak sahiplerinin gelir/aylıklarında herhangi bir azalmaya neden olmayacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı iken 15/7/2016 tarihinde vefat eden sigortalının eşi ve iki öz çocuğu ile annesi aylığa hak kazanmıştır. Bu durumda;

Eş : % 50

Çocuk : % 25

Çocuk : % 25

Ana : % 25 olarak belirlenecek ancak, hak sahiplerinin toplam hisse tutarı % 100’ü aştığından hak sahiplerine,

Eş : 2/5

Çocuk : 1/5

Çocuk : 1/5

Ana : 1/5 oranlar üzerinden bulunan aylıklar % 25 arttırılacak, bulunan tutar ile 2330 sayılı kanuna göre tespit edilecek taban aylık tutarı mukayese edilerek, ödenmesine karar verilen aylık miktarının paylaştırılmasında eşe 2/4, çocuklara 1/4, anneye ise 1/5 karşılığı bulunan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

5.    Vazife Malullüğü Sevk İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle tedavisi tamamlandıktan sonra malul olduğu yönünde talepte bulunan 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılardan işten ayrılma koşulu aranmaksızın aylık bağlanması için yazılı istekleri alınacak ve bunların sevk işlemi gün sayısına ve sigortalılık süresine bakılmaksızın müracaat ettikleri ünite tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalıların başvuruda bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince tedavileri Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularında yapılmış olanlar söz konusu hastanelere (tedavi görülen hastane ile sevk için müracaat edilen ünitenin farklı illerde olması durumunda, sigortalının bulunduğu ildeki yetkili hastane), Kurumca yetkilendirilmemiş hastanelerde tedavisi yapılanlar ise Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek son durumunu belirtir ayrıntılı sağlık kurulu raporu istenecektir.

Rapor temini sonrası hazırlanacak dosya, en son çalışılan statü dikkate alınarak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığına veya Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığına, herhangi bir kapsamda sigortalılığı bulunmayanların aylık bağlanmasına ilişkin talep, bilgi ve belgeler ise Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin son durumlarını belirtir Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, çalıştıkları Kurum aracılığı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına gönderilecektir.

İlgili daire başkanlıklarınca maluliyet tespiti yapılmak üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilen dosyalarda maluliyet kararı verilmesi halinde, 13/07/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre ilgililer hakkında derece tespiti ile başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olup olmadıklarının tespiti de yapılacaktır.

6.    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi Kapsamında Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanacak Sigortalıların Emeklilik İkramiyeleri

667 sayılı KHK’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sivillerden 4/1 -(c) bendi kapsamında sigortalılığı bulunan ve 5434 sayılı Kanun kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenecektir.

Buna göre, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenecektir.

Kendilerine bu şekilde emekli ikramiyesi ödenen 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan malul olanlara veya hayatını kaybeden hak sahiplerine ayrıca ek tazminat ödenmeyecektir.

7.    Nakdi Tazminat ve Ek Tazminat Ödemesi

Hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, malul hale gelen ya da yaralananlara, 2330 sayılı Kanun uygulanmak suretiyle ilgili kurumlarca nakdi tazminat ödenecektir.

Ayrıca, yine bunlardan emekli ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak şekilde malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı tutarında, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenecektir.

Bu Yazıyı Paylaşın