tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31623

Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/2/2017 29990