4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938)

22 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31697

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4938

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

21/12/2021 TARİHLİ VE 4938 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE I- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar kapsamındaki malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının adı geçen Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi tutarları, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılır. Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkmış sayılır.

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın