4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde;

“18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kurumumuz www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımlanan 5/1/2016 tarihli, 2016/1 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Diğer taraftan, sigorta primi desteğinden yararlanılması amacıyla kapsamda olan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde yeralan “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsünden tanımlama yapılması gerekmektedir.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın