4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Desteğine İlişkin Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları 5/1/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Anılan Genelgenin 8.5 nolu bölümünde 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018 tarihine kadar erteleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verildiği, bu sürenin uzatılması halinde ayrıca açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.”  hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden,  24/12/2016 tarihli, 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli, 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde yer alan prim desteğinden, anılan maddede öngörülen şartlara haiz olup 31/12/2017  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar yönünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın