2018/11829 Bingöl İlinde Gerçekleştirilecek Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30426

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11829

Bingöl İlinde gerçekleştirilecek entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/5/2018 tarihli ve 52505 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11829 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi tarafından Bingöl İlinde yapılacak olan entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri

MADDE 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırım yeri: Bingöl İli.

b) Yatırımın konusu: Entegre teknik büyükbaş hayvancılık.

c) Başlangıç tarihi: 11/4/2018

ç) Yatırımın süresi : Başlangıç tarihinden itibaren altı yıl (Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.).

d) Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım.

e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 733.709.212 TL.

f) Öngörülen ilave istihdam: 1.012

g) Öngörülen nitelikli personel sayısı: 40

ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:

Ürün Kapasite
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği 6.500 Baş/Dönem
Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Sağmal) 10.000 Baş/Dönem
Et Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 5.000 Baş/Dönem
Süt İşleme 1.063 Ton/Gün
Genomik Boğa Yetiştirme Merkezi 50 Baş/Dönem
Embriyo Üretim Merkezi 10.000 Adet/Yıl
Yem Üretimi 600 Ton/Gün
Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 3.000 Dekar/Alanda
Organomineral Gübre 23.000 Ton/Yıl
Elektrik (Biogazdan) 39.000 Mw/Yıl

Destekler

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:

a) KDV istisnası.

b) Gümrük vergisi muafiyeti.

c) KDV iadesi.

ç) Kurumlar vergisi indirimi (Vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %38, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100).

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (Yatırım döneminde başlamak üzere, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl).

e) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl).

f) Nitelikli personel desteği (Azami 55.000.000 TL).

g) Enerji desteği (İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 60.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si).

ğ) Faiz desteği ve/veya kâr payı desteği (400.000.000 TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl).

h) Yatırım yeri tahsisi.

ı) Altyapı desteği (Elektrik, doğalgaz vb. hatlara bağlantı yatırımları).

Nitelikli personel desteği uygulaması

MADDE 4- (1) Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katım geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanır.

Faiz desteği uygulaması

MADDE 5- (1) Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk Lirası, döviz ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kâr payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Ekonomi Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanır.

Yatırım yeri tahsisi uygulaması

MADDE 6- (1) Mülkiyeti Hâzineye ait Bingöl İli, Merkez İlçesinde bulunan, 3.209.155,22 m2, Çeltiksuyu Köyü, Bük Mevkii, K45A12C Pafta, 220 Ada, 6 Parsel, Bingöl İli, Merkez İlçesinde bulunan, 494.299,94 m2, Gümüşlü Köyü, 115 Ada, 2 Parsel ve Bingöl İli, Merkez İlçesinde bulunan, 2.365.629,17 m2, Kılçadır Köyü, K44B25B3-B4-K44 Pafta, 1316 Parselde yer alan taşınmazlar ile Bingöl İli sınırları içerisinde yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik 3.000.000 m2,lik bir alan üzerinde, Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek olup, öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla taşınmaz, talepleri halinde tapuda anılan Firma adına bedelsiz olarak tescil edilebilecektir. İrtifak hakkı tesisi, taşınmazın mülkiyetinin devri ve kamudan kaynaklı nedenler hariç taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle geri alınması gibi uygulamaya ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak usul ve esaslarda belirlenir ve bu hususlara düzenlenecek sözleşmede yer verilir.

Tamamlama vizesi

MADDE 7- (1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Ekonomi Bakanlığına müracaat edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından tamamlama vizesi yapılır.

Müeyyide

MADDE 8- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.

Diğer hükümler

MADDE 9- (1) Bu Kararda yer almayan hususlar; 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığına tevsikini müteakip düzenlenir.

(3) Enerji desteği uygulaması ile ilgili usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Karar, 11/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın