2018/11275 Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar

18 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30364 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve parametre değerleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’nm 12/1/2018 tarihli ve 6925 sayılı yazısı üzerine, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11275 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; ülke ölçeğinde deprem tehlikesinin tespit edilmesi ile başta yeni yapılacak binaların deprem tehlikesine karşı tasarımı ve mevcut binaların değerlendirilmesi olmak üzere deprem risk azaltma faaliyetlerinde etkin kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve buna ilişkin parametre değerlerinin tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harita ve parametre değerleri

MADDE 3- (1) Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile bu Haritaya ilişkin parametre değerleri ekteki şekilde tespit edilmiştir. Söz konusu Harita ve parametre değerleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sayfasında yayınlanır.

Yürürlükten kaldırılan Karar

MADDE 4- (1) Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında belirtilen yerlerin depreme maruz bölgeler olarak tespit olunması hakkındaki 18/4/1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın