2017/10801 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar

30 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30196

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10801

3212 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 17/8/2017 tarihli ve 4156 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

1/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10801 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Parasal limit

MADDE 1- (1) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 2 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmetlerin cinsi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

S.NO. MALZEMENİN CİNSİ

1. Yiyecek ve içecek malzemeleri,
2. Askeri giyim ve kuşam malzemeleri (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan)
3. Kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı,vb.malzemeierden 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan üçüncü ülkeye tranfser kısıtı bulunmayanlar)
4. Üzerine silah monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve yük aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait ihtiyaç fazlası yedek parçalar,
5. İlaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (Yeşil reçete ile satılanlar hariç)
6. Sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parça,
7. Bando malzemeleri,
8. Canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi,
9. Ofis ve kırtasiye malzemeleri,
10. Döşeme ve demirbaş malzemeleri,
11. Spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.),
12. Temizlik sarf malzemeleri,
13. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri,
14. Televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan)
15. Eğitim destek ve eğitim yardımcı (EYM/EDM) malzemeleri,
16. Dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları,
17. Resmi Olmayan Askeri Yayınlar (ROAY), kitap, dergi ve broşür,
18. Mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar,
19. Tabak, bardak, sürahi gibi, krom çelik, cam, porselen vb. sofra malzemeleri,
20. Komple jeneratör ve yedek parçaları,
21. Tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere talep edilen her türlü giyim kuşam malzemesi, teçhizat, kılıç ve meç (Üçüncü ülkeye transfer kısıtı olmayan)
22. Kâğıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan harita (Gizlilik dereceli olanlar hariç)
23. Arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler,

Bu Yazıyı Paylaşın