2017/11093 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30307

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11093

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30/11/2017 tarihli ve 15760 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Taııın Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İlave kira desteği

MADDE 2/A – (1) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2004 talihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üst sınırlan geçmemek üzere, en fazla altı ay süre ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendinneleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere nakliye desteği verilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“ (3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz,”

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sımflandırıc11 ar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.”
MADDE 4- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın