1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29633

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (m), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,”

“m) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak girecek konteynerlerin hareketinin takibi amacıyla sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan örneğe uygun olarak veri işleme tekniği yoluyla veya yazılı olarak verilen belge,

n) Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak çıkacak konteynerler için sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan örneğe uygun olarak veri işleme tekniği yoluyla veya yazılı olarak verilen belge,

o) Sistem: Giriş konteyner kayıt ve takip formu ile çıkış konteyner kayıt ve takip formunun veri işleme tekniği yoluyla verildiği ve söz konusu formlara ilişkin işlemlerin elektronik olarak gerçekleştirildiği sistem,”

“ö) Veri işleme tekniği: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre uzatımı talepleri 6 (altı) aylık sürenin bitiminden önce elektronik ortamda gerekçeli olarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. Gümrük idaresince yapılacak değerlendirmede mücbir sebep belgesi aranmaz. Talebin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 (altı) ayı geçmemek şartıyla süre uzatımı yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin işlemler sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla yapılır. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu EK-1’de belirtilen bilgileri içerir. Gümrük idarelerince, bu kapsamda yapılacak işlemler başka bir belge ve teminat aramaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Gümrük idareleri, yalnızca sistemin çalışmaması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yazılı olarak verilmesine izin verir. Yazılı olarak verilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin bilgiler, konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından sistemin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan bilgiler gümrük idaresince düzeltilebilir veya bu form iptal edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Giriş gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Türkiye’ye girişi yapılacak konteynere ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından elektronik ortamda verilir ve bu form tescil edilir. Konteynere ilişkin işlem ve denetimler, Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

b) İlgili gümrük memuru, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formundaki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder, tespit edilen güzergahı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna elektronik ortamda girer. Formdaki bilgiler onaylandıktan sonra konteynerin gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre talepleri incelenir ve talebin uygun bulunması halinde süre uzatımı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde elektronik ortamda yapılır.

d) Varış veya çıkış gümrüğü tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile ilgili yapılan işlemler, sistem üzerinde takip ve kontrol edilebilir.

e) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair bilginin sisteme girilmediği konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek aşağıdaki işlemler yapılır.

1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.

2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.

3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur.

f) Bu maddenin (e) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte tevsik edildiği takdirde kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, ilgili gümrük memuru tarafından varış işlemleri elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c), (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Geçici ithalat rejiminden yararlanan konteynerler, giriş ayniyetine uygun olmak şartıyla yetkili herhangi bir gümrük idaresi tarafından ihraç edilebilir. Türkiye’den çıkışı yapılacak konteynere ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından çıkış gümrüğüne elektronik ortamda verilir ve bu form tescil edilir. Konteyner çıkışına ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatına göre yapılır.

b) İlgili gümrük memuru tarafından, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formundaki bilgilerin doğruluğu incelenerek form bilgileri elektronik ortamda onaylandıktan sonra konteynerin yurt dışına çıkışına izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici olarak girişine izin verilmiş konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçalara geçici ithal iznine ilişkin işlemler veri işleme tekniği yoluyla düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, her ne maksatla gelecek olursa olsun, konteynerden bağımsız olarak gelen aksam, parça ve teçhizatın geçici ithal iznine ilişkin işlemler veri işleme tekniği yoluyla düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkış işlemleri sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla verilen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır. Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu EK-2’de belirtilen bilgileri içerir. Gümrük idarelerince, bu kapsamda yapılacak işlemler başka bir belge ve teminat aramaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Gümrük idareleri, yalnızca sistemin çalışmaması halinde Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yazılı olarak verilmesine izin verir. Yazılı olarak verilen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin bilgiler, konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından sistemin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan bilgiler gümrük idaresince düzeltilebilir veya bu form iptal edilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başmüdürlüklerce” ibaresi “Bölge Müdürlüklerince” olarak, üçüncü kısım başlığında yer alan “Gümrük İdareleri ve Müsteşarlık Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler” ibaresi “Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler” olarak, 21 inci maddesinde yer alan “567 nci” ibaresi “453 üncü” olarak, 26 ncı maddesinde yer alan “4926” ibaresi “5607” olarak, 30 uncu maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” olarak, EK-1 Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu’nun Taahhütname kısmında yer alan “4926” ibareleri “5607” olarak, EK-2 Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu’nun Taahhütname kısmında yer alan “567 nci” ibareleri “453 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan ikinci bölüm ile Yönetmeliğin “Ek : 3” ve “Ek : 4”ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uygulamaya ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – Konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcilerince sisteme entegrasyon 1/12/2016 tarihine kadar tamamlanır.

Bu tarihe kadar kağıt ortamında düzenlenen giriş ve çıkış konteyner kayıt ve takip formuna ilişkin işlemler kağıt ortamında sonlandırılır. Bu durumda Yönetmeliğin değişiklik tarihinden önceki hükümleri uygulanır.

Bakanlıkça belirlenen limanlarda konteyner işlemleri sadece veri işleme tekniği yoluyla yapılır. Bu limanlardan girişi ve çıkışı yapılan konteynerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemleri de veri işleme tekniği yoluyla yapılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın