altinoz.com.tr

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)

02 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30583

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 300

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/11/2018 TARİHLİ VE 300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,

ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

5/6/2018 1 30442 (Mükerrer)