altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2017/23 İhalelere Katılmaktan Yasaklama

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 43942091 -10.06.01 -E. 12275819

Konu : İhalelere Katılmaktan Yasaklama

15.08.2017

GENELGE

2017/23

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci vc 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbcş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 26 nci maddesinde; “25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama” başlıklı 84 üncü maddesinde; “83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı. Resmi Gazete’de ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

Haklarında bu şekilde işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.Haklarında bu şekilde işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere; merkez ve taşra teşkilatımız tarafından yapılan ihalelere ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama kararları Bakanlığımız tarafından verilmesi gerekmektedir.

Yasaklama kararı verilebilmesi için gereken azami 45 günlük sürenin hak düşürücü nitelikte bir süre olduğu da dikkate alınarak;

1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında alınacak ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararlarına ilişkin “olur”un kiralama işlemlerinin yapıldığı kurumun bağlı olduğu genel müdürlük/başkanlıklar tarafından alınması,

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alınacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin “olur”un ihaleyi yapan birimlere ödeneği gönderen genel müdürlük/başkanlıklar tarafından alınması,

3 – Söz konusu ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin “olur”un ilgili genel müdürlük/ başkanlıkların bağlı oldukları Müsteşar yardımcılarından alınması,

Müsteşar yardımcılarından alınacak onaya müteakiben de yasaklamaya ilişkin kararların Kamu İhale Genel Tebliği eki formda (Ek-O.3) yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenerek, yine bu birimlerce Resmi Gazete’de yayımlatılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan