Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2017 Tarihli ve 7231 Sayılı Kararı

15 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30155

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 7231                                           Karar Tarihi: 10/08/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2017 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan “İletim lisansı sahibi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri iletim şebekesinin işletmeye alınacağı tarihten en geç üç ay önce hazırlayarak Kurum onayına sunar. Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Kurum, gerek gördüğü hallerde piyasada faaliyet gösteren ilgili kişilerin görüşünü alarak düzenlemelerde değişiklik yapabilir.

Bu düzenlemelerde, eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılması ilkelerine uyulur.” ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’ın 21 inci Bölüm’ünde yer alan “21.3 Bu Bölüm 21 kapsamında ŞİD’de değişiklik önerisinde bulunabilecek taraflardan herhangi birisi, ŞİD’de acil olarak yapılmasının gerekli olduğuna inandığı değişiklik önerilerini, Madde 21.1’de belirlenen süreç dışında da EPDK’ya sunabilir.” hükümleri çerçevesinde acil ŞİD değişikliği yapılması hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 – ŞİD Kısım II, Bölüm 1’de “Bağlanan Sistem” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bağlanan Sistem” tabiri, ithal veya ihraç edilen Doğal Gazın Giriş veya Çıkış Noktalarında, İletim Şebekesine bağlanan yurt dışı iletim sistemleri, İletim Şebekesine Türkiye içinde bağlanan ve bir İletim Şirketi tarafından işletilen iletim sistemleri, bir hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde işletilen Transit Boru Hatları ile bir Üretim Şirketi tarafından işletilen toplama hatları ve Depolama Şirketince işletilen Depolama Tesislerini ifade eder;

Madde 2 – ŞİD Kısım II, Bölüm 1’e aşağıdaki tanımlar eklenmiştir:

“1.1

Transit Boru Hattı: Bir hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde işletilen, ülke sınırlarına bir noktadan girip başka bir noktadan çıkan boru hattını ifade eder.

Transit Giriş Noktaları: Transit Boru Hattı ile İletim Şebekesi arasında doğal gaz teslim işlemlerinin yapıldığı noktayı ifade eder.”

Madde 3 – ŞİD Kısım II, Bölüm 7, Madde 7.2.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

7.2.1 Taşıma Miktarı Bildirimi, Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi ve Program

Taşıtan Gün için TMB’yi en erken G-7 de, en geç G-1 saat 16:45’e kadar EBT üzerinden Taşıyıcıya iletecektir. Taşıyıcı, EBT üzerinden duyurmak kaydıyla bu süreyi uzatabilir.

Transit Giriş Noktalarında Taşıma Miktar Bildirimleri, Taşıyıcı ile Transit Boru Hattı işletmecisi arasında yapılan Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen zaman aralığında yapılır. Bu zaman aralığında herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklik uygulamadan en geç 15 (onbeş) gün önce EBT’de Taşıyıcı tarafından duyurulur.

Taşıyıcı transit giriş noktalarında yapılan TMB’leri Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi gereğince düzenleme hakkına sahip olur. Bu işlem sonrasında Taşıyıcı, Taşıtanın TMDB yapması için bildirimde bulunabilir.

Taşıtan, Taşıyıcı tarafından belirlenen süre içerisinde Transit Giriş Noktası TMB’sini iletmez ise Taşıyıcı bu noktadaki TMB’yi Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Transit Boru Hattı işletmecisinden gelen bilgiler ile düzenler. Bu işlem sonrasında Taşıyıcı, Taşıtanın TMDB yapması için bildirimde bulunabilir.

Taşıyıcı 7.1.2 maddesine uygun olarak iletilmeyen TMB’leri, 7.1.2 maddesine uygun hale getirme hakkına sahiptir.

Taşıyıcı kendi değerlendirmeleri neticesinde, iletim sisteminin fiziksel dengesini sağlamak amacıyla Taşıtana TMDB talimatı verebilir.

Madde 4 – ŞİD Kısım II, Bölüm 7 Madde 7.4.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

7.4.1 Taşıtan,

–  Mücbir Sebep,

–  Mücbir Sebepten kaynaklı olarak bir Giriş Noktasında yeterince Doğal Gaz teslim edememesi,

–  Planlı bakım dönemleri,

–  Operasyonel Akış Emir veya Talimatı alması,

–  Son Kullanıcı Tesislerinde beklenmedik bir arıza oluşması,

–  Son Kullanıcı Tesislerinin o Gün ilk kez işletmeye alınması planlanmasına karşın işletme güçlükleri nedeniyle bunun yapılamaması,

–  Sanal noktada ticaret yaptığı bir başka Taşıtanın 7.2.1 maddesi veya 7.4.7 maddeleri çerçevesinde TMDB yapması,

–  Transit Giriş Noktasında, Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesinde belirtilen koşullar çerçevesinde TMDB yapılması gereğinin oluşması,

durumlarında ilgili noktalar ve miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla G-1 için 7.2.1 bendinde detaylanan prosedürün dışına çıkma ve TMDB yapma hakkına sahip olur. Taşıtan’ın bu koşulları belgelendirmesi esastır.

Madde 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın