Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

27 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30283

Adalet Bakanlığından:

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2018 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için,

A. Tebligat talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 30 TL posta gideri alınması;

a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 57 TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden “Process Forwarding International adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WFBIUS6S account no: 2007107119USA” (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek suretiyle) 95 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte “PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA” adresine gönderilmesi,

b) Avustralya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak adres, posta kodu 2 ile başlayan New South Wales (NSW) Eyaletinde 66 Avustralya Doları, Australian CapitalTerritory (ACT) Eyaletinde 344 Avustralya Doları, posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 20 km uzağındaki Palmerston’a kadar olan yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 165 Avustralya Doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmeti karşılığının 102.10 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.60 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi bir saati aşıyorsa, her ilave saat başına 32.05 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse 18.35 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti’nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km’den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesinin,

c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Bahamalarmakamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ç) Belçika adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 170 Avro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles BELGIQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

d) Estonya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Fransa adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chambre Nationaledes Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 48,75 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministère de la JusticeDirection des Affaires Civiles et du SceauBureau de l’entraide civile et commercialeinternationale (D3) 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 France” adresine gönderilmesi,

f) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi,

g) Kuzey İrlanda adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 50 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ğ) Litvanya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB “DnB bankas”, code of legal entity 126198978” hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministry of JusticeLietuvos Respublikos Teisingumo MinisterijaGedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA” adresine gönderilmesi,

h) San Marino adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Ufficio RegistroIpoteche della Repubblica di San Marino” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 BorgoMaggioreRepubblica di San Marino” adresine gönderilmesi,

ı) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim yöntemine göre, 20 ilâ 50 Singapur Doları değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet sertifikası damga harcı karşılığı 20 Singapur Doları (olmak üzere toplam 70 Singapur Doları) masraf talep edildiğinden ve Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle ABD Doları (yaklaşık 52 ABD Doları) veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

i) Yunanistan adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Hellenic Ministryof JusticeTransparency & Human Rights” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministry of JusticeTransparency & HumanRightsDirectorate of Pardon Award and InternationalJudicial CooperationSection of International Judicial Cooperation in, Civil Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 / GREECE” adresine gönderilmesi,

B. İstinabe talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 30 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adlî yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bağlı olduğu KKTC Çalışma Bakanlığına gönderilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 57 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Bilirkişi incelemesi gerektiren hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi taleplerde, istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanarak yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden tanık dinlenmesine yönelik istinabe taleplerinde dinlenecek her bir tanık için 600 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

6) Danimarka makamlarına istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti taleplerinde 115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda “Taahhütname” alınması,

8) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden, ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminenilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması,

III. Masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istendiği durumlarda, avansın talep eden kurumun kendi hesabına veya veznesine yatırılması,

IV. Genel olarak adli yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra yabancı ülke adli makamlarınca ülkemizde tedavülü bulunmayan para cinsinden masraf ödenmesinin istenmesi halinde talep eden ülkede de tedavülde bulunması muhtemel ABD Doları gibi bir para cinsinden borçlanılmak suretiyle aracı banka aracılığıyla istenen para cinsinden ödemenin gerçekleşmesinin sağlanması,

V. Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların re’sen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a– istenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b– yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

c– avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla birlikte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanması,

ç– “taahhütname” alınmaması,

VI. Uygulamaya 1/1/2018 tarihinde başlanması,

gerektiği Tebliğ olunur.

Bu Yazıyı Paylaşın