altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 13/04/2022 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı

14 Nisan 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31809

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 142

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 06.04.2022 tarihli yazıda; “İl ve ilçe seçim kurullarının 25 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir hafta içinde ve iki yıl süreyle yeniden oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunun 12.01.2022 tarihli ve 2022/16 sayılı kararı ile belirlenmiş ve tüm teşkilatlara gönderilmiş olup il ve ilçe seçim kurulu oluşumları tamamlanarak oluşuma ilişkin tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Resmî Gazete’nin 06.04.2022 tarihli ve 31801 sayılı nüshasında yayımlanan 31.03.2022 tarihli ve 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5’inci maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrası; “İl seçim kurulu bir başkan ve iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşur. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hâkimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilir. Ad çekmede ilk çıkan hâkim başkan, sonraki iki hâkim asıl ve son çıkan iki hâkim yedek üye olarak belirlenir. Ad çekmeye katılacak hâkim sayısının beşten az olması durumunda, bu hâkimler arasında ad çekme işlemi yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler en kıdemli hâkimden başlayarak belirlenir. Ad çekmeye katılacak hâkimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hâkimden başlayarak belirlenir. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Hâkimlerin kıdemi, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesine göre belirlenir. Ancak, bu kıdemin belirlenmesinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden kıdemsiz sayılırlar.” şeklinde değiştirilerek söz konusu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere “İl seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli hâkim, il seçim kuruluna başkanlık eder. İl seçim kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde ise birinci fıkradaki usulle boşalan üyelik tamamlanır.” hükmü eklenmiştir.

Yine aynı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 298 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “İlçelerde, ilçede görev yapan kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hâkimler arasından, merkez ilçelerde ise aynı nitelikleri haiz hâkimler arasından adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle belirlenen hâkim, kurulun başkanıdır.” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ad çekmeye katılacak hâkimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrası “İlçe ve merkez ilçe seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde, başkan birinci fıkradaki usule göre belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Kanun’un 12’inci maddesi ile 298 sayılı Kanun’a eklenen geçici 24’üncü maddede ise “İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden İtibaren üç ay içinde, 15 inci ve 18 inci maddelerde bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenir. Bu şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini tamamlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve ilkelerin tespiti için bir komisyon kurulması ve bu hususun karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, Kurulumuzun 06.04.2022 tarihli ve 2022/126 sayılı Kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlamış bulunduğundan konu incelendi.

Tamamı için tıklayınız.