Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No:133

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 133

– K A R A R –

Sivil Memurları Sendikası (SIME-SEN) Genel Merkezi tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 15/02/2017 tarihli ve SMS-01.209/234-2017 (Mev.) sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile Anayasa Değişikliği Halkoylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verildiği, Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli, 29940 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1. maddesinde yer alan “(Jandarma dahil)” ve “(Sahil Güvenlik dahil)” ibarelerinin yürürlükten kaldırıldığı, dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında yer alan sivil personelin, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu anlamında asker kişi sıfatlarının ortadan kalktığı ve sandık kurullarında yer almalarında yasal bir engelin kalmadığı, bununla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil/devlet memurlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Valilik, Kaymakamlık, Adliye, Mal Müdürlüğü, Belediyeler vb.) görevli devlet memurları gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olduğu göz önünde bulundurularak, 16/04/2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında ve daha sonra yapılacak tüm seçimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başkan/üye olarak görev alabilmeleri için il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının bilgilendirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Kanun’un 26. maddesinde; “İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.”

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde; “Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir.

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan Devlet memurlarının asker kişi sıfatları, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 115 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri ile sınırlıdır.”

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 115. maddesinde; “Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, müteferrik müstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetlerin ifası bakımından:

a) Amir vazifesi alanlar; maiyetindeki bütün askeri ve sivil personele hizmetin icabettirdiği emirleri verebilir.

b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkları askeri amirlere karşı ast durumunda olup bu kanunun 14 üncü maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar.”

hükümlerine yer verilmiştir.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 1. maddesinde; “Türk Silâhlı Kuvvetleri: Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir.” hükmü yer almakta iken, Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli, 29940 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 2/1/2017 tarihli, 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle, bu maddede yer alan “(Jandarma dahil)” ve “(Sahil Güvenlik dahil)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler, konu ve başvuru birlikte değerlendirildiğinde;

Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli, 29940 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 2/1/2017 tarihli, 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 1. maddesinde tanımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkarıldığından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların, 298 sayılı Kanun’un 26. maddesinde sayılan askeri şahıs olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların,

a) 298 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 2. bendinde belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine,

b) Sandık kurullarında başkan/üye olarak görev yapabileceklerine, ancak sandık kurullarında başkan/üye olarak görev verme yetkisi 298 sayılı Kanun’un 22 ve 23. maddeleri gereği ilçe seçim kurullarına ait olduğundan, Kurulumuzca bu konuda yapılacak bir işlem bulunmadığına,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenle;

1- Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli, 29940 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 2/1/2017 tarihli, 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 1. maddesinde tanımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkarıldığından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların, 298 sayılı Kanun’un 26. maddesinde sayılan askeri şahıs olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların,

a) 298 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 2. bendinde belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine,

b) Sandık kurullarında başkan/üye olarak görev yapabileceklerine, ancak sandık kurullarında başkan/üye olarak görev verme yetkisi 298 sayılı Kanun’un 22 ve 23. maddeleri gereği ilçe seçim kurullarına ait olduğundan, Kurulumuzca bu konuda yapılacak bir işlem bulunmadığına,

2- Karar örneğinin;

a) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

b) Sivil Memurları Sendikası (SİME-SEN) Genel Merkezine gönderilmesine,

20/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın