Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 663

27 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30050 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 663

-KARAR-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 16 Nisan 2017 Pazar günü halkoyuna sunulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasmm sonuçlarını gösterir birleştirme tutanaklarındaki duruma göre, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 8. maddesi uyarınca keşin olarak ilânına karar verilmesi istenmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 8. maddesinde; “İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kurullarından gelen tutanakları toplar. İl birleştirme tutanağında beliren sonuçlan derhal en seri vasıta ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir.

Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder.

Geçerli oyların yarısından çoğu “Evet” ise, Anayasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur.” hükmüne yer verilmiştir.

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması sonuçları ile ilgili il seçim kurulları tarafından yurt içi sandık sonuçlarına göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları ve Ankara İl Seçim Kurulunca yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının Kurulumuza ulaştırıldığı görülmüş olup, bu sonuçlara göre;

a) Yurt İçi Sandıkları Halkoylaması Sonucu:

Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olan 55.319.222 seçmenden 48.374.576’sının oy kullandığı, kullanılan oyların 47.528.949’unun geçerli, 845.627’sinin geçersiz, katılma oranının % 87.45 olduğu,

b) Yurt Dışı Sandıkları Halkoylaması Sonucu:

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı olan 2.972.676 seçmenden, 1.325.682’sinin yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullandığı, kullanılan oyların 1.309.82rinin geçerli, 15.86 Tinin geçersiz, katılma oranının % 44.60 olduğu,

c) Gümrük Kapıları Halkoylaması Sonucu:

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı olan 2.972.676 seçmenden, 98.597’sinin gümrük kapılarında oy kullandığı, kullanılan oyların 97.834’ünün geçerli, 763’nün geçersiz, katılma oranının % 3:32 olduğu,

tespit edilmiştir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü dahil Ülke Geneli; 58.291.898 kayıtlı seçmenden 49.798.855’inin oy kullandığı, buna göre Halkoylamasma katılma oranının % 85.43 olduğu, kullanılan oylardan 48.936.604 oyun geçerli, 862.251 oyun geçersiz sayıldığı, geçerli oylardan 25.157.463 oyun “EVET” oyu, 23.779.141 oyun “HAYIR” oyu olduğu, “EVET” oylarının geçerli oylara oranının % 51.41, “HAYIR” oylarının geçerli oylara oranının % 48.59 olduğu birleştirme tutanağı ile (Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuç Tutanağı) tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kesin sonuçlarının tespitine ve ilânına,

Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları ile Türkiye geneli ve yurt dışı itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, “EVET” oyu veren seçmen sayısı, “HAYIR” oyu veren seçmen sayısı, “EVET” oyu kullananların oranı, “HAYIR” oyu kullananların oranı ve Halkoylamasma katılma oranının 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca, Türkiye Radyo ve Televizyonları ile Resmî Gazetenin 27/04/2017 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;
1- 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kesin sonuçlarının tespitine ve ilânına,

2- Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları ile Türkiye geneli ve yurt dışı itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, “EVET” oyu veren seçmen sayısı, “HAYIR” oyu veren seçmen sayısı, “EVET” oyu kullananların oranı, “HAYIR” oyu kullananların oranı ve Halkoylamasma katılma oranının 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca, Türkiye Radyo ve Televizyonları ile Resmî Gazetenin 27/04/2017 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

27/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İllere Göre Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonucu

 

 

Bu Yazıyı Paylaşın