Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar E.2015/13187

12 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29799

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO    : 2015/13187
KARAR NO : 2015/12372

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
TARİHİ: 17/03/2014
NUMARASI: 2014/65-2014/340
DAVACI: ……………..BANK A.Ş.
VEKİLİ: AV.ERÇİN ……………..
DAVALI: YASIN …………………..
VEKİLİ: AV.HASAN …………….

Taraflar arasında görülen davada Aksaray 3. Aslîye Hukuk Mahkemesince verilen 17/03/2014 tarih ve 2014/65-2014/340 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sefa Er tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında ticari araç finasmanına özgü Araç Kredi Sözleşmesi imzalandığını, müvekkili banka tarafından bu krediye istinaden davalıdan 262,00 TL istihbarat ücreti kesintisi yapıldığını, taraflar arasındaki sözleşmeye ve hukuka uygun olan istihbarat ücretinin iadesi için davalı tarafından Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvuru yapıldığım, Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 14.01.2014 tarih ve 559272 sayılı kararı ile 262,00 TL’nin iadesine karar verildiğini, ancak kullanılan kredinin ticari kredi olması sebebiyle hakem heyetinin görevli olmadığını ileri sürerek, anılan hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; hakem heyeti kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davalının kullandığı kredinin ticari nitelikte araç kredisi olduğu, tüketici hakem heyetlerinin ticari nitelikteki krediden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmadığı gerekçesiyle Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 14.01.2014 tarih ve 559272 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiş; bu karar aleyhine Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur.

Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Davacı banka ile davalı arasındaki ilişki Araç Kredi Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, mahkemece kullanılan kredinin ticari nitelikte olduğu ve hakem heyetinin bu tür uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmadığı gerekçesiyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak davaya konu kredi ile satın alınan kapalı kasa kamyonetin dosya içinde bulunan tescil kaydından “hususi” kullanım maksatlı ve davacı gerçek kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı banka tarafından davalının aracı ticari iş için kullandığı da ispat edilememiştir. O halde taraflar arasındaki uyuşmazlık dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre mahkemece, işin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK’nın 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE, 23/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın