Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/1)

31 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32506

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Çizer/İllüstratör (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 E-Yayın Koordinatörü (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Genel Yayın Yönetmeni (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Grafik Tasarımcı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Grafik Uygulama Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Tenkitli Neşir (Edisyon Kritik) Uzmanı / Muhakkik (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Telif Temsilcisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın