Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29771

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2016” ibaresi “31/8/2016” olarak değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı 1 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında %30 oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Seyahat acentaları;

a) 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016,

b) 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2016,

c) 1/6/2016-30/6/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/9/2016,

ç) 1/7/2016-31/7/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2016,

d) 1/8/2016-31/8/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2016,

tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) %30 fazla ödemeye tabi tarifesiz seferlere ilişkin uçuş beyan formları (Ek-9 ve Ek-10),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-9 ve Ek-10 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın