tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kararı

21 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30103

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan:

YAPRAK SİGARA KAĞIDININ TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI

Karar No : 13016

Karar Tarihi : 17/05/2017

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının; Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin üçüncü ve ondördüncii fıkra hükümleri uyarınca teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile aynı Yönetmeliğin geçici 3’ üncü maddesi gereğince istenilen fiziksel özelliklerin aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’ de yayımlanmasını karar altına almıştır.

Teknik düzenlemelere uygunluğun belirlenmesi

MADDE 1 – (1) Mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu mamulat çeşidi için beyan edilen;

a) Girdilerin,

b) Piyasaya arz ambalajının,

bu Kararda ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi suretiyle belirlenir.

Girdiler

MADDE 2 – (1) Yaprak sigara kağıdına ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu internet sitesinde yayımlanmış açıklama kılavuzu ve tablolarına uygun düzenlenmelidir. Bu tablolarda, mamulat çeşidinde kullanılan girdilerin isimleri Türkçe olarak yazılmalı varsa Latince isimleri parantez içinde belirtilmelidir.

(2) Yaprak sigara kağıdında, şekerler ve/veya tatlandırıcıların kullanılması yasaktır.

(3) Yaprak sigara kağıdının üzerinde yer alması gereken marka veya mamulat çeşidine özgü ve mamulat çeşidinin diğerlerinden farklılığım ortaya koyan çizgi, şekil, figür, logo ve işaretler veya herhangi bir yasal işaret/uyarı için kullanılanlar ile yaprak sigara kağıdını beyazlaştırmak için kullanılanlar hariç olmak üzere yaprak sigara kağıdının üretiminde renklendirici kullanılması yasaktır.

(4) Yaprak sigara kağıdında Bilimsel Komisyon incelemesinden geçmemiş bir girdi kullanılmak istendiğinin tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca başvuruya ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları Bilimsel Komisyona iletilir. Bilimsel Komisyonca hazırlanan değerlendirme raporu da dikkate alınarak başvuru karara bağlanır.

(5) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının üretiminde; sigara kağıdında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında ve/veya üründe herhangi bir şekilde aşağıda listelenen girdiler kullanılamaz.

Sıra No Girdi Adı Girdi Kayıt No
1 Benzen CAS No; 71-43-2 EC No: 200-753-7
2 Metilen klorür CAS No: 75-09-2 EC No: 200-838-9
3 Tetra kloro etilen CAS No: 127-18-4  EC No: 204-825-9
4 Glioksal CAS No: 107-22-2  EC No: 203-474-9
5 Mineral yağ CAS No: 64742-13-8 EC No: 265-113-1
6 Hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenik CAS No: 64742-52-5, CAS No: 64742-53-6 EC No: 265-155-0

(6) Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, bu madde uyarınca sağladığı girdileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.

Piyasaya arz ambalajı

MADDE 3 – (1) Yaprak sigara kağıdı birim paketleri üzerine uygulanacak genel uyarı paketin en çok görülebilen geniş dış ön yüzeyine uygulanır. Genel uyarı, basılı olduğu birim paketin geniş dış yüzeyinin siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplamalıdır.

(2) Genel uyarı metni;

a) Beyaz zemin üzerine, koyu siyah Helvetica yazı tipiyle basılı olmalıdır. Punto boyutu metin için ayrılan alanda mümkün olan en büyük bölümünü kaplayacak şekilde olmalıdır.

b) İlk harfi hariç küçük harf ile yazılır.

c) Yazılması gereken alana ortalanmış ve paketin üst kenarına paralel şekilde olmalıdır.

ç) 1 mm’ den az, 2’ mm den fazla olmayan, uyarıyı okunamaz hale getirmeyen veya diğer beyanlarla hiçbir şekilde karışmayan siyah bir sınır ile çevrelenmelidir.

d) Türkçe olarak yazılmalıdır.

e) Bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılmamalıdır. Yazılar, sabit ve silinemez olarak basılmak, başka resim ya da yazılarla ya da paketin açılmasıyla bölünmemeli, saklanmamalı ve engellenmemelidir.

f) En çok görülebilen geniş dış ön yüzey; önden açılan paketlerde paketin açıldığı yüzeyi, diğer paketlerde ise en çok görülebilen yüzeylerden herhangi birini ifade eder.

(3) Yaprak sigara kağıdı grupmanları üzerinde bulunması zorunlu sağlık uyarıları; Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tütün mamulleri birim paketleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır. Şeffaf grupmanlar üzerine genel uyarıların kapatılmaması kaydıyla etiket yapıştırılır. Bu etiket üzerinde asgari olarak marka, üretim yeri ve tarihi, ayırt edici ibare, miktar bilgisi ve barkod bulunur. Karton grupmanlar üzerinde kodlama veya benzeri bir işaretlemenin yanında üretim yeri ile ay ve yıl şeklinde üretim zamanı açıkça yazılır.

(4) Yaprak sigara kağıdı birim paketlerinin görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemez; mamulün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tüketimini özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz.

(5) 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında tütün ürünleri için belirlenen usul ve esaslar yaprak sigara kağıdı için de geçerlidir.

Fiziksel özellikler

MADDE 4 — (1) Yaprak sigara kağıdı için istenilen fiziksel özellikler; “Yaprak sigara kağıdı boyu (mm), Yaprak sigara kağıdı eni (mm) ve Yaprak sigara kağıdı ağırlığı (g/m2)” dır.

İhraç amaçlı ürünler

MADDE 5 – (1) Türkiye’de ihraç amacıyla üretilen yaprak sigara kağıtlar bu Karar kapsamında değerlendirilmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.