altinoz.com.tr

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 12390 Sayılı Kararı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar Tarihi  :12390

Karar No        : 07/12/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2017 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri  5.000 TL
2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 265 TL
İlçe merkezlerinde 185 TL
Diğer mahallerde(Belde, köy gibi) 65 TL
3- Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1. 085 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 420 TL
4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.650 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.410 TL

B- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,

C- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

D- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.