Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30370

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“a) Birlik tarafından kendi üyesinin ihracatla ilgili işlemi yapıldığında,

1) İhraç eşyası birliğin iştigal sahasında ise, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı bu birlik tarafından alınır.

2) İhraç eşyası birliğin iştigal sahası dışında ise, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si bu birlik tarafından alınır; % 80’i ise bu fıkranın (c) bendi kapsamında ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.”

“b) Birlik tarafından başka bir birliğin üyesinin ihracatla ilgili işlemi yapıldığında,

1) İhraç eşyası işlemi yapan birliğin iştigal sahasında ise, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si bu birlik tarafından alınır; % 80’i ise bu fıkranın (c) bendi kapsamında ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.

2) İhraç eşyası işlemi yapan birliğin iştigal sahası dışında ise, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı bu fıkranın (c) bendi kapsamında ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.”

“c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca tahsil edilen nispi ödemeden işlemi yapan birlik tarafından alınan kısım haricindeki meblağ; ihracatçının üyesi olduğu ve iştigal sahasında o ihraç eşyasını barındıran birliğe; bu şekilde birden fazla birlik olması durumunda, bu birliklerden ihracatçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresine en yakın birliğe; bu şekilde bir birlik olmaması durumunda, yetki bölgeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, iştigal sahasında o ihraç eşyasını barındıran birliklerden, ihracatçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresine en yakın olanına takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Bu fıkra kapsamında, diğer birliklere gönderilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/9/2009 27338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/3/2010 27511
2- 14/4/2011 27905
3- 11/10/2011 28081
4- 15/6/2012 28324
5- 12/03/2014 28939
6- 18/11/2014 29179
7- 30/12/2015 29578
8- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın